Amortyzacja hali wybudowanej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zamierza zakupić działkę – grunt z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Na tym gruncie stoi hala (betonowa, stale związana z gruntem). Hala nie jest z prawem wieczystego użytkowania. Na całość (hala + grunt) jest utworzona jedna księga wieczysta. Czy przedsiębiorca będzie mógł przyjąć na środki trwałe i amortyzować całą zakupioną nieruchomość, czy tylko częściowo? Jeśli tak to w jakiej proporcji i jaką stawką amortyzacyjną? Po zakupie przedsiębiorca zamierza dokonać zmiany z prawa wieczystego użytkowania gruntu, na prawo własności. Czy po dokonanej zmianie będzie można również amortyzować całość czy część? i jaką stawką amortyzacyjną?”

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinien wpisać dwa składniki majątku, tj. podlegający amortyzacji (w przypadku amortyzacji metodą liniową) według rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% budynek (halę) oraz niepodlegające amortyzacji prawo wieczystego użytkowania gruntu. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nie spowoduje zmiany zasad amortyzacji.

Uzasadnienie: W świetle przepisów art. 22a-22c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., środkami trwałymi są nie tyle nieruchomości, co budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością (zob. art. 22a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) oraz grunty (zob. art. 22c pkt 1 u.p.d.o.f.). Przy czym środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są tylko budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością. Grunty stanowią środki trwałe niepodlegające amortyzacji (zob. art. 22c pkt 1 u.p.d.o.f.). Z kolei prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowią niepodlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne.

A zatem w przedstawionej sytuacji do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powinien wpisać dwa składniki majątku, tj. podlegający amortyzacji (w przypadku amortyzacji metodą liniową) według rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% (zob. art. 22i ust. 1 w zw. z poz. 01 załącznika nr 1 u.p.d.o.f.) budynek (halę) oraz niepodlegające amortyzacji prawo wieczystego użytkowania gruntu. Będzie tak pomimo, że dla całej nieruchomości utworzona jest tylko jedna księga wieczysta.

Mając to na uwadze wskazać należy, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia (zob. art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f). W świetle tego przepisu możliwe będą dwa scenariusze. Pierwszy z nich będzie miał zastosowanie, jeżeli w umowie sprzedaży wskazane zostaną odrębne ceny dla prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz hali. Wówczas wartością początkową tego prawa (jako wartości niematerialnej i prawnej) oraz hali (jako środka trwałego) będą te właśnie kwoty (powiększone o ewentualne inne koszty uwzględniane w cenie nabycia jako wartości początkowej – zob. art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f.).

W przeciwnym razie znajdzie zastosowanie drugi scenariusz, tj. konieczne będzie przypisanie przez podatnika we własnym zakresie części ceny nabycia prawu wieczystego użytkowania gruntu oraz hali. Jak bowiem czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2012 r. (ITPB1/415-1149/11/HD), „dla określenia wartości początkowej poszczególnych środków trwałych należy cenę nabycia wynikającą z aktu notarialnego przypisać proporcjonalnie do tych środków. Jednocześnie należy pamiętać, aby suma wartości początkowej tych środków odpowiadała cenie nabycia wynikającej z aktu notarialnego”.

Na zakończenie wyjaśnić pragnę, że przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nie spowoduje zmiany zasad amortyzacji. W przypadku takim nastąpi jedynie zmiana niepodlegającej amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej na niepodlegający amortyzacji środek trwały.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 czerca 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi