Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • Faktury korygujące wystawiane osobom prywatnym

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (z VAT) zajmuje się sprzedażą internetową. Wśród naszych klientów przeważają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Sprzedaż dokumentujemy fakturami. Klienci posiadają prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty zakupu. W takiej sytuacji klient odsyła do nas towar, a my przekazujemy na jego rachunek bankowy środki pieniężne. W takiej sytuacji […]

 • Koszt wynajęcia mieszkania jako koszt podróży służbowej

  Pytanie: Podatnik ma firmę – świadczenie usług public relations. Siedzibę firmy ma w miejscowości X. Ostatnio świadczy usługę dla firmy w miejscowości Y. Żeby ja dobrze wykonywać musi być w siedzibie firmy, dla której świadczy usługę. W tym celu podatnik wynajął mieszkanie w miejscowości Y. Nie zgłosił tego mieszkania w CEIDG jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej, […]

 • Przelew z walutowego rachunku firmowego na walutowy rachunek prywatny a różnice kursowe

  Pytanie: Po jakim kursie należy wycenić wpływ waluty na rachunek walutowy przedsiębiorcy, w sytuacji gdy dokonuje on przelewu ze swojego rachunku walutowego prywatnego na rachunek walutowy firmowy? Odpowiedź: Uważam, że dla celów ustalania różnic kursowych z tytułu posiadania środków w walucie obcej jako kurs wpływu waluty należy przyjąć kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego […]

 • Zaliczki jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Firma osoby fizycznej zalicza do przychodów podatkowych otrzymane zaliczki w dacie ich otrzymania, sugerując się stanowiskiem Ministra Finansów, że zapłata definitywna i ostateczna przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi stanowi zapłatę z góry, a nie zaliczkę. Zatem stanowi przychód podatkowy w dacie jej otrzymania. Czy w sytuacji gdy firma płaci zaliczki swoim kontrahentom, a zaliczki […]

 • Przychód z tytułu sfinansowania pracownikowi studiów podymplomowych

  Pytanie: Czy na mocy obowiązujących przepisów prawnych pracodawca, który opłacił naukę na studiach podyplomowych z ekonomii z elementami zarządzania dla menedżerów „Executive Doctor of Business Administration” w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie w kwocie 38,000,00 zł dla Głównej Księgowej ma obowiązek potraktowania w/w nauki jako przychodu i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek […]

 • Wysokość ulgi na dziecko w przypadku ukończenia studiów przez pełnoletnie dziecko

  Pytanie: Jak policzyć ulgę prorodzinną na dziecko, które w trakcie roku skończyło studia i obroniło pracę magisterską? Mąż z żoną uzyskali w 2014r. dochody przekraczające próg uprawniający do ulgi na 1 dziecko. Mają dwie dorosłe córki. Jedna z nich skończyła w ubiegłym roku studia tzn. obroniła pracę magisterską w lipcu, a druga młodsza, studiuje nadal. Starsza […]

 • Zakup gruntu i budowa na kredyt a opodatkowanie dochodu ze sprzedaży domu

  Pytanie: Osoba fizyczna kupiła nieruchomość gruntową pod budowę domu rodzinnego. Grunt został kupiony w 2011 roku, w 2012 i 2013 trwała budowa domu. Na zakup gruntu i budowę domu został zaciągnięty kredyt bankowy. W 2014 roku nastąpiła sprzedaż domu, w akcie notarialnym zawarty jest zapis o rozliczeniu, z którego wynika, że ok. 90% ceny sprzedaży zostanie […]

 • Kwota korekty z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu jako koszt uzyskania przychodów

  Pytanie: W marcu 2015 r. przeznaczyliśmy samochód jako środek trwały na 100% działaności. W kwietniu szef zadecydował, że zmnienia przenaczenie ze 100% na 50/50%. Zrobiliśmy korektę VAt-u naliczonego. Czy Vat nieodliczony powiększy w kwietniu wartość środka trwałego czy  też powinnismy zaksięgować bezpośrednio w koszty część nieodliczonego podatku VAT w miesiącu korekty deklaracji VAT-7, tj. kwiecień? Złożono aktualizację […]

 • Rozliczenie wydatków na zagospodarowanie ogrodu

  Pytanie: Jaką stawką amortyzować zagospodarowanie ogrodu przynależący do domu przyjęć? Zagospodarowanie terenu polegało sporządzeniu projektu ogrodu, nasadzeniu drzew i krzewów i kwiatów, założeniu trawników, ułożeniu ścieżek z kostki brukowej, stworzenie oczka wodnego z wodospadem. Odpowiedź: Wydatków dotyczących zagospodarowania ogrodu (tj. wydatków na sporządzenie projektu ogrodu, nasadzenie drzew i krzewów i kwiatów, założenie trawników, ułożenie ścieżek z kostki […]

 • Samochód wykupiony z leasingu a likwidacja spółki jawnej

  Pytanie: Spółka jawna (2 wspólników, KPiR) wykupiła samochód osobowy z leasingu operacyjnego (po cenie preferencyjnej), a po około miesiącu od tego zdarzenia planuje zlikwidować działalność. W jaki sposób najkorzystniej rozliczyć ten samochód? Sprzedać go jednemu ze wspólników, ale wg cen rynkowych i opodatkować stawką 23% mimo, że odliczała tylko 60% do 6.000 zł, a od 01.04.2014 […]

 • Sprzedaż gruntu z budynkiem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na karcie podatkowej, ale do końca 2014 r. rozliczałem się na zasadach ogólnych i jestem (zawsze byłem) zwolniony z VAT do wysokości limitu. W 1993 r. nabyłem do majątku wspólnego wraz z żoną działkę, na której posadowiłem budynek handlowo usługowy, w którym przeznaczenie 30% powierzchni zostało zmienione z użytkowego […]

 • Opodatkowanie działalności prywatnego muzeum osoby fizycznej

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pamiątek turystom i organizowania innych imprez. Wkrótce zostanie właścicielem nieruchomości (darowizna od matki) położonej na terenie wiejskim. Nieruchomość ta (zabytek wpisany do ewidencji gminnej) oraz zgromadzone do tej pory eksponaty będą podstawą do zgłoszenia prywatnego muzeum do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W miejscu […]

 • Wniesienie do spółki z o.o. wkładu w postaci udziałów w innej spółce z o.o.

  Pytanie: Osoba fizyczna ma 98% udziałów w ALFA Spółce z o.o. Osoba ta zakłada nową Spółkę z o.o. Udziały w nowej Spółce chce pokryć aportem w postaci udziałów w ALFA Spółce z o.o. W ten sposób nowa Spółka stałaby się udziałowcem w ALFA Spółce z o.o. Jakie skutki takie działanie wywołuje na gruncie ustawy o podatku […]

 • Odpisy amortyzacyjne od samochodu nabytego w drodze darowizny jako koszty uzyskania przychodu

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała samochód w darowiźnie od córki, a następnie go wniosła do firmy jako środek trwały. Czy w zaistniałej sytuacji może go amortyzować i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów podatkowych? Czy zostały spełnione warunki art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT? Odpowiedź: Osoba fizyczna, o której mowa, może amortyzować i […]

 • Ulepszenie samochodu będącego środkiem trwałym

  Pytanie: W grudniu 2014 r, podatnik zakupił używany samochód ciężarowy do 3,5 t (jeden rząd siedzeń) za kwotę 10.247,97 zł netto. W dniu zakupu samochód ten został przyjęty jako środek trwały do którego zastosowano podwyższoną stawkę amortyzacji, czyli 40%. Od stycznia 2015  r. rozpoczęto amortyzację tego samochodu. W kwietniu 2015 r. podatnik podjął decyzję o zakupie […]

 • Koszty napojów zużywanych podczas spotkań z kontrahentami jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wodę mineralną , kawę , herbatę – zakupione w celu poczęstowania klienta w trakcie rozmowy? Czy powinno to być potraktowane jako koszt reprezentacji? Odpowiedź: Wydatki powyższe mogą być przez osobę fizyczną zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Nie są to […]

 • Umowa przedwstępna i zadatek a powstanie przychodu ze sprzedaży mieszkania

  Stan faktyczny: Sprzedawca zamierza podpisać w sierpniu 2015 r. przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania nabytego umową darowizny w 2014 r. Cena mieszkania 25.000 zł. W ciągu 3 dni po zawarciu umowy przedwstępnej ma być zapłacony zadatek w wysokości 20.000,00 zł, reszta ceny (5.000 zł) w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej 30.01.2020 r. Zadatek […]

 • Opodatkowanie wynajmu części prywatnego domu przez osobę prowadzącą działalność w zakresie wynajmu

  Pytanie: Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w przeważającej części jako wynajem i dzierżawę nieruchomości opodatkowaną podatkiem liniowym, może rozliczać w ramach najmu prywatnego i opodatkowywać ryczałtem wynajmowane spółce jawnej pomieszczenia biurowe (wykorzystywane przez spółkę jawną na działalność gospodarczą) znajdujące się w domu prywatnym w którym mieszka i który nie jest składnikiem majątku w prowadzonej działalności […]

 • Spółka jawna oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane

  Pytanie: Wspólnik spółki jawnej jest jednocześnie prezesem zarządu spółki z o.o. – nie posiada w spółce z o.o. udziałów. Oba podmioty handlują ze sobą. Czy z punktu widzenia ustawy o CIT są to podmioty powiązane a jeśli tak to z jakimi obowiązkami się to wiąże. Czy nastąpiła w tym zakresie zmiana przepisów od 2015 roku? Odpowiedź: Nie, […]

 • Obowiązek prowadzenia od 1 stycznia 2016 r. ksiąg rachunkowych przez podatników osiągających przychody z działów specjalnych

  Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.699), wprowadzającej zmianę między innymi w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, rolnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i opodatkowani do tej […]

 • Zakup roweru kosztem uzyskania przychodu

  Pytanie: Podatnik świadczy usługi medyczne (lekarz dentysta), chce zakupić rower, który posłuży do dojazdów do pracy, czy będzie to koszt podatkowy? Odpowiedź: Tak, podatnik może zaliczyć wydatek na nabycie roweru do podatkowych kosztów uzyskania przychodów (o ile wartość początkowa przedmiotowego roweru nie przekracza 3.500 zł). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez […]

 • Nabycie budynku z amortyzowaną inwestycją w obcym środku trwałym

  Pytanie: Amortyzuję nakłady na inwestycję w budynku obcym stawką 10% . Planuję zakup tego budynku Czy powinnam nieruchomość wprowadzić w osobną pozycję do ewidencji środków trwałe i amortyzować stawką 2,5% a nakłady nadal w stawce 10%? Czy powinnam zwiekszyć wartość nakładów o wartość nieruchomości i razem amortyzowac stawką 2,5% lub 10%? Odpowiedź: W przedstawionym stanie faktycznym będzie […]

 • Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

  Pytanie: Jak rozliczyć sprzedaż akcji pracowniczych na giełdzie francuskiej? Podatnik był pracownikiem banku. W trakcie zatrudnienia otrzymał nieodpłatnie opcje na akcje pracownicze. W sierpniu 2015 sprzedał swoje akcje pracownicze na giełdzie francuskiej. Otrzymał potwierdzenie przelewu na swoje konto, kwotę euro przeliczono automatycznie na polskie złote. W roku 2015 podatnik nie był już zatrudniony w banku, ale […]

 • Skutki otrzymania zwrotu części maltańskiego podatku od dywidendy

  Pytanie: Jeden z naszych klientów posiada spółkę na Malcie. Na Malcie podatek dochodowy od spółek wynosi 35%. Spółka maltańska go zapłaciła. Dla uproszczenia załóżmy dochód maltańskiej spółki to 10.000 zł, a podatek to 3.500 zł. Wypłacamy dywidendę w wysokości 6.500 zł. Istnieje jednak maltańska konstrukcja, która pozwala udziałowcowi starać się o zwrot 6/7 podatku, czyli osoba […]

 • Brak informacji PIT-11 lub PIT-8C a obowiązek sporządzenia zeznania PIT-36 lub PIT-37

  Pytanie: Co należy zrobić w przypadku kiedy jeden z pracodawców nie dosłał druku PIT-0 na czas (przez co nie złożenie kompletnego zeznania podatkowego na druku PIT-37 przed końcem kwietnia jest niemożliwe)? Odpowiedź:W przedstawionej sytuacji w pierwszej kolejności należy podjąć próbę uzyskania od pracodawcy brakującej informacji PIT. Jeżeli nie uda się jej uzyskać, konieczne jest samodzielne odtworzenie […]

 • Amortyzacja przez spółkę cywilną nieruchomości zakupionej przez małżeństwa wspólników

  Pytanie: Małżonkowie A i B nabyli na współwłasność z małżonkami C i D zabudowaną nieruchomość. Udział we współwłasności obu małżeństw wynosi po 1/2. Małżonkowie CiD zaciągnęli kreyt bankowy na zakup udziału w nieruchomości. Mężowie B i D zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w której wykorzystywana będzie nieruchomość opisana w zdaniu poprzednim. Pytania: 1. […]

 • Opodatkowanie zwrotu środków z IKZE

  Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą rozlicz się poprzez PIT 36L. Za 2015 otrzymała także PIT-8C, gdzie w częsci D wykazano zwrot środków z IKZE. W jaki sposób podatnik ma rozliczyć się z tego przychodu? W momencie wpłaty na IKZE nie korzystał z ulgi. Odpowiedź: Osoba fizyczna, o której mowa, powinna złożyć zeznanie PIT-36 za 2015 r. z […]

 • Kwoty zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT a zeznanie PIT

  Pytanie: Podatnik otrzymał PIT-R. Czy kwoty z kolumny d (kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy) należy ująć w zeznaniu rocznym PIT-37? Odpowiedź: Nie, kwot z kolumny d otrzymanej informacji PIT-R (czyli kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca […]

 • Kwoty zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT a zeznanie PIT

  Pytanie: Podatnik otrzymał PIT-R. Czy kwoty z kolumny d (kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy) należy ująć w zeznaniu rocznym PIT-37? Odpowiedź: Nie, kwot z kolumny d otrzymanej informacji PIT-R (czyli kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca […]

 • Opodatkowanie nagród w konkursie dla pracowników ajentów

  Pytanie: W firmie został zorganizowany konkurs dla „najlepszego sprzedawcy” (sprzedawcami są pracownicy Ajentów) bardzo proszę o informację, czy od nagród (finansowych i rzeczowych) organizator nalicza i odprowadza do US 10% podatku od wartości wydanych nagród oraz sporządza do 31-01 roku następnego PIT 8AR, czy osoba nagrodzona (sprzedawca) otrzymuje od organizatora PIT do rozliczenia w deklaracji rocznej […]

 • Opodatkowanie nagrody w konkursie internetowym

  Pytanie: Deweloper po wybudowania osiedla mieszkaniowego ogłosił konkurs na nazwę dla maskotki osiedla ( figurka na ogólnym placu zabaw). Konkurs został ogłoszony na stronie internetowej firmy oraz na jej profilu w mediach społecznościowych. W konkursie mogła wziąć udział każda osoba pełnoletnia. O wygranej decydowała komisja powołana przez Dewelopera. Wartość nagrody rzeczowej wynosi 550 zł. Czy deweloper […]

 • Opcja wykupu a podatkowa kwalifikacja umów leasingu

  Pytanie: Spółka cywilna podpisała umowę Full Service Leasing jako Korzystający. Przedmiotem umowy leasingu jest samochód osobowy. Okres trwania umowy – 5 lat. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi 74.000 zł. Opłaty leasingowe za okres 5 lat (61 rat leasingowych) wynoszą 52.000 zł, opłata ze przeniesienie własności 22.000 zł. Po upływie podstawowego okresu umowy Korzystający ma prawo do […]

 • Wsteczne korzystanie z ulgi na wychowanie dziecka

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą rozliczam się wg skali podatkowej. Mam dziecko, które w 2014 roku skończyło 26 lat i nigdy nie dokonywałam odliczenia ulgi na dziecko – księgowa nie poinformowała mnie, że mam taką możliwość. Moje dochody nie przekraczały limitów określonych ustawą, a dziecko studiowało i nie pracowało. Czy mogę za lata poprzednie złożyć korektę zeznania […]

 • Opodatkowanie ryczałtem przychodów z wynajmu na doby

  Pytanie: Nie prowadzę działalności gospodarczej. Posiadam mieszkanie, które nabyłam wraz z mężem (wspólność majątkowa) dwa lata temu. Od czasu do czasu mieszkaliśmy tam. Mieszkanie mieści się w innym mieście niż stałe miejsce naszego zamieszkania. Aby mieszkanie nie stało puste chcę je zacząć wynajmować. Chciałaby wystawić je na portalu boocking.com i wynajmować na doby, tygodnie. A później […]

 • Prywatny wykup samochodu z leasingu przez jednego ze wspólników spółki cywilnej

  Pytanie: Wspólnik spółki cywilnej za zgodą drugiego wspólnika, wykupuje samochód osobowy z leasingu operacyjnego na własne nazwisko, do celów prywatnych, nie związanych z działalnością gospodarczą. Samochód w związku z tym nie trafia do ewidencji środków trwałych spółki, spółka nie księguje faktury wykupu. Czy wykup samochodu przez jednego ze wspólników powoduje: – powstanie podatku dochodowego z tyt. […]

 • Przekazanie darowizny spółce komandytowej przez wspólnika tej spółki będącego spółką z o.o.

  Pytanie: Czy darowizna pieniężna od spółki z o.o. dla spółki komandytowej (sp. z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej) rodzi jakieś obowiązki podatkowe w którejś ze spółek? Odpowiedź: Z tytułu przekazania takiej darowizny pozostali (tj. inni niż przekazująca darowiznę spółka z o.o.) wspólnicy spółki komandytowej uzyskają podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody (proporcjonalnie do swoich udziałów). Uzasadnienie: Jak stanowi art. […]

 • Wycofanie budynku z działalności gospodarczej celem jego prywatnego wynajmu opodatkowanego w formie ryczałtu

  Pytanie: Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, mały podatnik na pełnych księgach, Vatowiec, który wybudował nieruchomość pod własną siedzibę, faktury ujmował w księgach na koncie środki trwałe w budowie, odliczał Vat od faktur dotyczących budynku. Nie przyjął na środki trwałe jeszcze nieruchomości w działalności. Chce z końcem roku wycofać budynek z działalności i od nowego roku wynajmować ten […]

 • Opodatkowanie sprzedaży dżemów

  Pytanie: Po godzinach osoba fizyczna planuje rozpocząć sprzedaż dżemów przez siebie przygotowanych, z owoców z własnego ogrodu. Czy nie prowadząc działalności gospodarczej wystarczy, że dochody te uwzględni raz do roku w PIT-28 i opodatkuje je 2% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Odpowiedź:Najprawdopodobniej przychody ze sprzedaży dżemu, o których mowa, będą do kwoty 20.000 zł rocznie […]

 • Przekazywanie pieniędzy pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej

  Pytanie: Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona generalnie nie pracuje, uzyskuje małe dochody z najmu garażu, uzyskanego z dziedziczenia. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około 8.000 zł na bieżące rachunki i koszty życia. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowizna? Odpowiedź: Uważam, że przekazywanie wskazanych pieniędzy nie stanowi darowizny, a w konsekwencji nie musi […]

 • Wysokość ryczałtu z tytułu sprzedaży własnoręcznie robionych ciast

  Pytanie: Czy działalność gospodarcza polegająca na domowym wypieku ciast i sprzedaży ich odbiorcom (kawiarnie) opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powinna być potraktowana jako usługa gastronomiczna i opodatkowana stawką 3% czy też jako działalność wytwórcza i opodatkowana stawką 5,5% ryczałtu? Odpowiedź: Wskazane przychody są przychodami z działalności wytwórczej i podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 5,5%. Uzasadnienie: Stawki ryczałtu od […]

 • Opodatkowanie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty ekwiwalentu urlopowego

  Pytanie: Zgodnie z wyrokiem Sądu, Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty na rzecz byłej Pracownicy ekwiwalentu urlopowego wraz z ustawowymi odsetkami . Kwota ekwiwalentu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu w miesiącu wypłaty , jest przychodem Pracownicy i będzie wykazana w PIT-11. Czy wypłacone odsetki od nieterminowej wypłaty ekwiwalentu stanowią przychód Pracownicy? Czy kwotę odsetek należy wykazać w rozliczeniu […]

 • Amortyzacja samochodu nabytego przez spółkę komandytową od wspólnika

  Pytanie: Czy zakup samochodu osobowego przez spółkę zo.o. spółkę komandytową od wspólnika (osoby fizycznej) będzie stanowił dla spółki koszt podatkowy (tzn. czy amortyzacja tego samochodu będzie kosztem dla spółki) a więc dla wspólników, bo to oni są płatnikami podatku w spółce komandytowej? Odpowiedź: Uważam, że przedmiotowy samochód będzie mógł być przez spółkę komandytową amortyzowany na zasadach ogólnych, […]

 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu odstępnego umowy leasingu

  Pytanie: Przedsiębiorca przejął leasing po innej firmie. Okres trwania umowy wynosi 8 miesięcy. Czy wartość z faktury za leasing powinna być rozliczana przez ewidencję kilometrów czy może być jednorazowo w całości zaliczana do kosztów uzyskania przychodów? Uzasadnienie: Opłata z tytułu odstępnego może w przedstawionej sytuacji zostać (zakładając, że nie dotyczy cesji umowy podatkowego leasingu finansowego) zaliczona przez […]

 • Zaległe wpłaty na ZFSŚ jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Od 2009 r. robiliśmy odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, ale ze względu na bardzo duże problemy finansowe w firmie nie przelewaliśmy odpisanych kwot na wydzielony rachunek funduszu oczywiście ( prowadzimy pełną księgowość) o wartość odpisu były korygowane koszty podatkowe-zmniejszenie. W tym roku sytuacja w firmie jest bardzo dobra wyszliśmy na tzw. prostą i wpłacamy sukcesywnie […]

 • Koszty wynajmu domu, w którym mieszkają zleceniobiorcy, jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna rozliczając się na podstawie PKPiR, zatrudniam obywateli Ukrainy na podstawie umów zleceń. Wynajmuję dom, w którym mieszkają . Potrącam zleceniobiorcom z wynagrodzenia 10 zł za nocleg. Czy koszt najmu będzie kosztem podatkowym dla mojej firmy? Czy potrącona kwota od zleceniobiorców jest przychodem podatkowym do opodatkowania? Odpowiedź: Tak, koszt wynajmu przedmiotowego […]

 • Stawka ryczałtu z tytułu obciążenia nabywcy kosztami transportu towarów

  Pytanie: Firma jednoosobowa (ryczałt ewidencjonowany) sprzedała towar Spółce. Firma nie posiada samochodu dostawczego. Firma zleciła więc Innej Firmie (transportowej) dowóz towarów do Spółki. W związku z powyższym Firma wystawiła na Spółkę dwie faktury. Jedną na sprzedaż towaru, drugą na usługę transportową. Czy usługa transportowa powinna być opodatkowana ryczałtem 8,5% czy 5,5%? Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji […]

 • Amortyzacja otrzymanego w darowiźnie samochodu o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

  Pytanie: Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, otrzymał samochód o wartości 7.000 zł jako darowiznę od swojej matki. Jako że wartość darowizny mieści się w kwocie wolnej (art. 9 uopsd), a podatnik nie otrzymał innych darowizn, podatnik nie zapłacił podatku od darowizny. Podatnik zamierza wprowadzić samochód do środków trwałych swojej firmy. Czy podatnik będzie mógł amortyzować […]

 • Wypłata zysku przez spółkę komandytową

  Pytanie: Spółka komandytowa wypracowała zysk na koniec roku 2017, jednak uchwała o podziale zysku zostanie podjęta przez wspólników Spółki w lutym 2018 r., a pieniądze z zysku wypłacone zostaną w marcu 2018 r. Czy wspólnicy spółki mogą zapłacić podatek w miesiącu kwietniu 2018 r.? Odpowiedź: Wypłata wspólnikom spółki komandytowej zysku za 2017 r. będzie zdarzeniem neutralnym na […]

 • Strata w towarach handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Pytanie: Jeżeli na podstawie protokołu zniszczenia księguję w koszty sumę kwot netto zakupionych wcześniej i zniszczonych towarów. Na koniec roku wychodzi mi strata z działalności jeżeli uwzględnię inwentaryzację (jest mniejsza niż początkowa) jeszcze pogłębiam tą stratę. Czy w takim przypadku mogę robić protokół zniszczenia w cenach zakupu danych towarów? z tego wynika, że dwa razy pomniejszam […]

 • Ujęcie w PKPiR nieruchomości będącej towarem handlowym

  Pytanie: W której kolumnie podatkowej książki przychodów i rozchodów należy ujmować koszty związane z nabyciem oraz utrzymaniem nieruchomości będącej towarem handlowym? Do kosztów związanych z nabyciem nieruchomości należą min. opłata notarialna, opłata sądowa, PCC, koszty pośrednika. Z kolei koszty związane z utrzymaniem nieruchomości to: podatek od nieruchomości, opłaty dla spółdzielni/zarządcy, media. Odpowiedź: Koszt nabycia nieruchomości będącej towarem […]

 • Śmierć podatnika a obowiązek złożenia zeznania rocznego

  Pytanie: W 2017 roku podatniczka uzyskiwała przychody z tytułu najmu nieruchomości opodatkowane ryczałtem. Zmarła w ciągu 2017 roku. Czy jej córka – jedyny spadkobierca- ma obowiązek stosownie do art 97 § 1 Ordynacji podatkowej złożyć PIT-28 za swoją zmarłą matkę? Odpowiedź: Nie, córka – będąca jedynym spadkobiercą – nie ma obowiązku złożenia zeznania PIT-28 za zmarłą matkę. […]

 • Stawka ryczałtu od wynajmu w przypadku małżonków uzyskujących przychody z wynajmu opodatkowane na różnych zasadach

  Pytanie: Małżonkowie z ustaloną rozdzielnością majątkową, jako osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej wynajmują dwie nieruchomości. Jedna jest własnością męża, druga żony. Mąż w 2017 roku miał przychody w wysokości 90 tys.zł i rozliczał się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (8,5%). Żona w 2017 roku miała przychody w wysokości 70 tys. zł i rozliczała się na zasadach […]

 • Amortyzacja otrzymanego w darowiźnie znaku towarowego

  Pytanie: Pytanie dotyczy art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT, który mówi między innymi o tym, że nie stanowią kosztów uzyskania odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były one przedmiotem nieodpłatnego nabycia i nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Stan faktyczny: osoba fizyczna prowadząca […]

 • Sprzedaż leasingowanego samochodu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Pytanie:  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą rozliczam się na zasadach ogólnych, KPiR. W 2013 roku zakupiłam samochód osobowy w leasing , raty leasingowe księgowałam w koszt ale od 01-03-2016 zawiesiłam działalność gospodarczą, jest zawieszona do dnia dzisiejszego. Od chwili zawieszenia nie biorę pod uwagę rat leasingowych, w 11-2017 wykupiłam samochód. Czy teraz jak bym chciałam sprzedać powyższy […]

 • Ulepszenie jednorazowo zamortyzowanego środka trwałego

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca PKPiR zakupiła samochód ciężarowy za 15000 zł, który został zamortyzowany jednorazowo. Po kilku miesiącach nastąpiło ulepszenie tego środka trwałego w kwocie 20000 zł. Czy kwotę ulepszenia można zamortyzować jednorazowo czy trzeba zastosować amortyzację metodą liniową i z jaką stawką amortyzacji? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy ulepszenie, o którym mowa, nastąpiło […]

 • Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci składnika należącego do majątku wspólnego małżonków

  Pytanie: Osoba fizyczna wniosła do spółki z o.o. aport w postaci nieruchomości wchodzącej w skład majątku objętego wspólnością małżeńską podatnika i jego małżonki. Czy dla ustalenia kosztu uzyskania przychodu ta wspólność majątkowa ma znaczenie? W akcie notarialnym jest informacja, że małżonka podatnika wyraziła zgodę na takie zadysponowanie majątkiem. Naszym zdaniem kosztem podatkowym będzie całość poniesionych kosztów, […]

 • Koszty zakupu wyposażenia za środki otrzymane w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Czy zakup wyposażenia sfinansowany środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (a dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT pomimo, że środki Funduszu Pracy, […]

 • Koszty budowy placu samochodowego przy domu częściowo wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej

  Pytanie: Właściciel firmy transportowej zakupił dom mieszkalny, w którym wydzielił jego część (35%) na prowadzenie działalności gospodarczej (biura + tabor samochodowy). W związku z tym, że teren wokół domu powinien zostać przystosowany do postoju samochodów ciężarowych, właściciel postanowił położyć na tym terenie kostkę brukową. Czy w takim przypadku koszty poniesione na zakup kostki brukowej oraz usługę […]

 • Zapłata podatku dochodowego wspólników z rachunku spółki jawnej

  Pytanie: Wspólnikami spółki jawnej są : małżonkowie i ich dzieci. Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych każdego wspólnika może być opłacone z rachunku bankowego spółki jawnej? Odpowiedź: Zobowiązania podatkowe wspólników (w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) mogą być w przedstawionej sytuacji opłacane z rachunku bankowego spółki jawnej tylko w […]

 • Potrącalność kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji konkretnych zleceń

  Pytanie: Spółka komandytowa wykonuje usługi konserwacji maszyn przemysłowych. Każdy koszt, tj. koszty materiałów, paliwa, jak i wynagrodzenia poszczególnych pracowników, dotyczący zlecenia jest  przypisany do projektu (zlecenia). Czy powyższe koszty paliwa i wynagrodzeń pracowników można uznać za koszty posrednie, tj. zaliczyć je w koszty danego miesiąca, a nie w koszty projektu? Odpowiedź: Koszty wynagrodzeń pracowników potrącalne są w przedstawionej […]

 • Zakup samochodu przez spółkę komandytową od wspólnika

  Pytanie:  Czy zakup samochodu osobowego przez spółkę zo.o. spółkę komandytową od wspólnika (osoby fizycznej) będzie stanowił dla spółki koszt podatkowy (tzn. czy amortyzacja tego samochodu będzie kosztem dla spółki) a więc dla wspólników, bo to oni są podatnikami podatku w spółce komandytowej? Odpowiedź: Uważam zatem, że przedmiotowy samochód będzie mógł być przez spółkę komandytową amortyzowany na zasadach […]

 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów u przedstawicieli handlowych

  Pytanie: Czy stosuje się podwyższone koszty uzyskania dla przedstawicieli handlowych, skoro miejscem pracy jest siedziba firmy oraz region, w którym mieszkają. Pracownicy dysponują samochodami służbowymi. Odpowiedź: Podwyższone koszty uzyskania przychodów mają w przedstawionej sytuacji zastosowanie, o ile pracownik (przedstawiciel handlowy) przynajmniej jeden dzień w miesiącu wykonuje pracę poza miejscowością zamieszkania. Uzasadnienie: Podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy […]

 • Data powstawania przychodów z wynajmu

  Pytanie: Podatnik wystawia faktury za najem. W grudniu 2017 roku, podatnik chce wystawić fakturę za wynajem: styczeń 2018. Zgodnie z umową najmu, płatność za dany miesiąc jest do 10 dnia danego miesiąca czyli za listopad do 10 listopada. W związku z tym, jak prawidłowo należy ująć przychodów z tytułu najmu? Odpowiedź: Zależnie od przypadku, przychody z najmu, […]

 • Otrzymanie dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika-małżonka

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę małżonkę posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności oraz wystąpiła i refundacje wynagrodzenia małżonki do PFRON, którą otrzymuje. Dla celów ZUS małżonka traktowana jest jako osoba współpracująca. Zatrudnienia małżonka rodzi określone konsekwencje podatkowe : 1.wynagrodzenie zapłacone małżonkowi nie stanowi kosztów uzyskania przychodu 2. składki na ubezpieczenie społeczne jako […]

 • Otrzymanie dofinansowanie do przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła

  Pytanie: Osoba fizyczna otrzymała z budżetu Miasta dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła. Samo Miasto uzyskało środki na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy prawidłowym jest pogląd, iż otrzymana przez podatnika – osobę fizyczna dotacja celowa z budżetu Miasta korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art 21 […]

 • Opodatkowanie dywidendy otrzymanej od brytyjskiej spółki LTD

  Pytanie: Wspólnik Spółki LTD w Wielkiej Brytanii prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w kraju. Jak wygląda sprawa opodatkowania w Polsce? Czy otrzymana dywidendę jako wspólnika spółki zagranicznej LTD Wielka Brytania należy opodatkować w Polsce? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy wspólnik, o którym mowa, ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jeżeli nie, dywidenda, o której mowa, nie podlega […]

 • Inwentaryzacja na koniec roku w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich

  Pytanie: Czy i jak należy przeprowadzać inwentaryzację na koniec roku w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów? Czy spisowi podlegają otwarte materiały – tzn. żele, szampony, odżywki (nie przeznaczone do odsprzedaży) – u fryzjerek, a u kosmetyczek – maseczki, kremy itp.? Jeśli tak to w jaki sposób należy dokonać ich wyceny? Obecna […]

 • Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie ulepszonej przed wprowadzeniem do EŚT

  Pytanie: Podatnik otrzymał w 2012 r. w darowiźnie nieruchomość zabudowaną. Nabycie było zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Wartość budynku to 220.000 zł. Przez następne 5 lat trwał remont budynku. W 2017 r. rzeczoznawca wycenił budynek na 900.000 zł. W 2017 r. budynek został wpisany do ewidencji środków trwałych i rozpoczęto dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Wysokość […]

 • Opodatkowanie przychodów ze zbiórki internetowej (crowdfunding)

  Pytanie: Młoda osoba, zajmująca się twórczością muzyczną /komponuje i śpiewa/ zgłosiła do polskiego serwisu społecznościowego projekt wydania płyty. Użytkownicy serwisu w przypadku zainteresowania inicjatywą twórcy, mogli wesprzeć projekt, dokonując wpłat w kwotach z od 10 do 3000 zł. Jest to finansowanie społecznościowe /crowdfunding/. Akcja zakończyła się sukcesem. Zebrano ponad 30 000 zł na przedsięwzięcie. Serwis po […]

 • Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości częściowo nabytej w drodze darowizny

  Pytanie: W styczniu 2017 r. zmarł mąż z którym miałam wspólne mieszkanie własnościowe. Przekształcenie w odrębną własność miało miejsce w 2007 r. W drodze spadku nabyłam jako żona 1/2 mieszkania. Drugą część po 1/4 z synem. Syn aktem darowizny podarował mi swoją cześć.Wszystkie czynności miały miejsce w roku 2017. W miesiącu 09-09-2017 r. dokonałam sprzedaży mieszkania […]

 • Stawka ryczałtu przy tworzeniu mebli na wymiar

  Pytanie: Działalność gospodarcza, usługi stolarskie. Podatnik zamierza prowadzić usługi stolarskie – zabudowy, szafy itp. dla osób fizycznych. Czy może być na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka? Odpowiedź: Tak, podatnik, o którym mowa, może korzystać z tej formy opodatkowania (o ile pozwala na to wysokość uzyskiwanych przez niego przychodów). Przychody ze świadczenia usług polegających na wykonywaniu zabudowy czy […]

 • Zakup garnituru a koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, której charakter wymaga odpowiedniej prezencji zewnętrznej. Dokonuję sprzedaży zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej od VAT. Czy zakup garnituru bądź też obuwia będzie stanowił koszty reprezentacji, a tym samym mimo niemożności zaliczenia tego wydatku w KUP będę mógł odliczyć naliczony podatek VAT od faktur w odpowiedniej proporcji? Uzasadnienie: Nie, z tytułu zakupu garnituru […]

 • Amortyzacja hali wybudowanej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

  Pytanie: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zamierza zakupić działkę – grunt z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Na tym gruncie stoi hala (betonowa, stale związana z gruntem). Hala nie jest z prawem wieczystego użytkowania. Na całość (hala + grunt) jest utworzona jedna księga wieczysta. Czy przedsiębiorca będzie mógł przyjąć na środki trwałe i amortyzować całą zakupioną nieruchomość, czy […]

 • Przychód ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

  Pytanie: Co będzie przychodem z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, a co będzie przychodem w przypadku wystąpienia wspólnika z takiej spółki w przypadku objęcia tych praw w części wkładem pieniężnym, a w części aportem w postaci przedsiębiorstwa oraz aportem w postaci innych składników niepieniężnych? Odpowiedź: Przychodami z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków […]

 • Zgłoszenie prowadzenia działalności generującej przychody wyłączające możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT do dnia dzisiejszego wykonywałem działalność na kodzie PKD 91.03.Z polegała ona na odremontowaniu starego dworku, nigdy nie uzyskałem przychodu z tej działalności remont nadal trwa. Poszerzyłem właśnie działalność o kod 49.41.Z i zamierzam wykonywać usługi transportowy (wyłącznie jako kierowca samochód będzie kontrahenta). Czy od stycznia mogę zmienić formę opodatkowania […]

 • Zmiana udziałów w zysku spółki osobowej

  Pytanie: Wspólnicy spółki osobowej posiadają następujący udział w zysku spółki komandytowej: Pan (X)-90% sp z o.o. (Y)- 2% Pani (A) -8%. Zysk spółki narastająco od początku roku 1.500.000  zł do dnia 31/08/2017 r., z czego na: na X przypada 1.350.000 zł do opodatkowania, podatek liniowy 256.500, na Y przypada 30.000 zł do opodatkowania, podatek CIT- 4.500 […]

 • Sfinansowanie ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania kredytu zaciągniętego na jego zakup

  Pytanie: W 2014 r. nabyłam mieszkanie, za cenę 200.000 zł. Na zakup tego mieszkania zaciągnęłam kredyt mieszkaniowy w kwocie 180.000 zł. W 2016 r. mieszkanie to sprzedałam za kwotę 240.000 zł. Kupujący zgodnie z zapisem w akcie notarialnym dokonał płatności przelewem:170.000 zł bezpośrednio na mój rachunek kredytowy (spłata zadłużenia – niespłaconej części kredytu w całości), pozostałą […]

 • Ulga prorodzinna a dziecko z poprzedniego małżeństwa

  Pytanie: Jan Kowalski ma małoletnie dziecko z poprzedniego małżeństwa (ulgę na te dziecko w swoim PIT rozlicza była żona) i ma drugie dziecko z obecną żoną. Kowalski za 2017 rok rozlicza się z żoną, ale ich dochody przekroczyły limit uprawniający do ulgi na dziecko, zakładając że Kowalscy mają jedno dziecko. Pracownik KIP wyjaśnił, że ulga Kowalskim […]

 • Opłata za odstąpienie leasingu w kosztach uzyskania przychodów

  Pytanie: Przedsiębiorca przejął leasing po innej firmie. Okres trwania umowy wynosi 8 miesięcy. Czy wartość z faktury za leasing powinna być rozliczana przez ewidencję kilometrów czy może być jednorazowo w całości zaliczana do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedź: Opłata z tytułu odstępnego może w przedstawionej sytuacji zostać (zakładając, że nie dotyczy cesji umowy podatkowego leasingu finansowego) zaliczona przez […]

 • Otrzymanie refundacji kosztów wynagrodzenia małżonka

  Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę małżonkę posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności oraz wystąpiła i refundacje wynagrodzenia małżonki do PFRON, którą otrzymuje. Dla celów ZUS małżonka traktowana jest jako osoba współpracująca. Zatrudnienia małżonka rodzi określone konsekwencje podatkowe : 1.wynagrodzenie zapłacone małżonkowi nie stanowi kosztów uzyskania przychodu 2. składki na ubezpieczenie społeczne jako […]

 • Data powstawania przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

  Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zawarłem umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dnia 11.10.2017 r. otrzymałem od Ubezpieczyciela zestawienie prowizyjne obejmujące naliczenia należne za okres do 30.09.2017 r. Na zestawieniu przedstawiono tabelę w której znajdują następujące daty: data zawarcia polisy (17.08.2017), data wyboru stawki (23.08.2017 r.) oraz data wyboru zestawienia […]

 • Obliczanie odsetek od zaległości podatkowych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

  Pytanie: Podatnik zmuszony był dokonać korekty deklaracji rocznej PIT 36 za 2017 rok. Zaliczka za grudzień zwiększyła się w stosunku do pierwotnej deklaracji. Pierwotną deklarację złożono 20.03.2018 r., natomiast korektę 20.08.2018 r. Jak należy wyliczyć odsetki od tej zaległości? Liczyć do marca czy do sierpnia? Odpowiedź: Odsetki od zaległości podatkowych z tytułu nieuregulowanych w terminie zaliczek na […]

 • Skutki opłacania gotówką usług księgowych

  Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe. Większośc moich płatności jest dokonywana gotówką. Są to kwoty rzędu 100-600 zł miesięcznie. Umowy z klientami zawarte są na czas nieokreślony. Płatności dokonywane są miesięcznie. Czy płatności te mogą być otrzymywane w gotówce? Odpowiedź: Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe, gdyż w przedstawionej kwestii istnieją dwa stanowiska. W konsekwencji do czasu rozstrzygnięcia tej […]

 • Sprzedaż praw do administrowania grupą na Facebook'u

  Pytanie: Jak należy opodatkować sprzedaż praw do administrowania grupy na Facebook’u? Sprzedaż będzie dokonywala osoba fizyczna nieprowadząca działności gospodarczej, która kilka lat temu założyła taką grupę na facebooku i chce ją obecnie sprzedać (a w zasadzie to tylko prawa do jej administrowania). Odpowiedź: Jeżeli wskazany przychód zostanie uzyskany od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, od osoby prawnej […]

 • Sprzedaż fermy przez rolnika ryczałowego

  Pytanie: Rolnik ryczałtowy będący osobą fizyczną, nie będący czynnym podatnikiem VAT chce sprzedać nieruchomość – Fermę na której hodował drób będąc członkiem grupy producentów rolnych, której sprzedawał wyhodowany drób. Nieruchomość stanowi jego prywatną własność którą zakupił w roku 2004 i nie wprowadził do ewidencji środków trwałych. Nie rozlicza się na podstawie ksiąg handlowych, tylko na podstawie […]

 • Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży wynajmowanych lokali

  Pytanie: W 1998 roku kupiłam prywatnie kilka lokali usługowych i zaczęłam je wynajmować. Najem rozliczam na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jak zaczęłam je wynajmować to zaczęła również księgować koszt amortyzacji wg przyjętej wartość z dokumentów kupna, oraz zaliczam w koszty ich eksploatacje (czynsz, prąd, gaz itd.). W chwili obecnej zastanawiam się nad zakończeniem najmu i […]

 • Sprzedaż działki otrzymanej przez spadkodawcę w darowiźnie

  Pytanie: W 2016 roku zmarł mój ojczym. Sprawa o podział odbyła się w sądzie i po śmierci ojczyma mama dostała 50% i siostra 50%. W tym samym roku Mama poszła z siostrą do notariusza tj. siostra dała darowiznę mamie i mama została właścicielką całego mieszkania. Następnie Mama zmieniła testament, że po jej śmierci dziedziczą wszystkie jej […]

 • Dokonanie zapłaty z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności a odpisy amortyzacyjne

  Pytanie: Czy jeśli teraz przez pomyłkę nie zapłaciliśmy za usługę budowlaną split payment to czy amortyzacja od powstałego środka trwałego od stycznia 2020 nie będzie KUP? Czy można jakoś skorygować błędną zapłatę poprzez cofnięcie przelewu i puszczenie go prawidłowo splitem? Odpowiedź:Jeżeli wbrew obowiązkowi opłacicie Państwo fakturę oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, […]

 • Tworzenie wizualizacji oraz projektowanie materiałów marketingowych a 50% koszty uzyskania przychodow

  Pytanie: Działalność osoby fizycznej polegać będzie na tworzeniu wizualizacji architektonicznych oraz projektowaniu graficznym materiałów marketingowych (foldery, karty mieszkań) dla branży deweloperskiej oraz biur architektonicznych. Wizualizacje są to obrazy tworzone za pomocą oprogramowania komputerowego. Klientami będą: firmy deweloperskie, biura architektoniczne i projektanci wnętrz. W przypadku większych projektów istnieje możliwość potrzeby wykupienia kredytów umożliwiających render wizualizacji w chmurze […]

 • Wycofanie się z wyboru formy opodatkowania PIT

  Pytanie: Rejestracja JDG 7 listopada PKD 74,90 Z, 47.99Z -przedstawiciel handlowy, sprzedaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, relaksacyjnego dla hoteli. W dniu 7 listopada zgłosiłem przez CEDIG formę opodatkowania zasady ogólne, dnia 22 zmieniłem na ryczałt (nie osiągnałem jeszcze pierwszego przychodu – osiągnę go dopiero 26 listopada) czy mogę jeszcze dnia 25 listopada zmienic na zasady ogólne? Być […]

 • Zakupy u podatników VAT zwolnionych a biała lista podatników

  Pytanie: Dokonujemy zakupów u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zwolnionych z podatku VAT. Zakupy przekraczają kwoty 15.000zł. Gdzie można sprawdzić, że podany przez nich rachunek bankowy jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego? Czy w tym przypadku każdy przelew będzie dawał możliwość zaliczenia zakupów do kosztów uzyskania przychodów po 1 stycznia 2020 r.? Odpowiedź: Sprawdzenie na białej liście numerów rachunków […]

 • Obowiązek korekty z tytułu nieuregulowanych zobowiązań a spółki niemające osobowości prawnej

  Pytanie: Jak rozumieć wchodzący w życie od 1 stycznia 2020 roku art. 26i u.p.d.f. w spółkach jawnych i innych spółkach niemających osobowości prawnej: 1. Czy koszty uzyskania przychodów od niezapłaconych w terminie 90 dni faktur mają być skorygowane na poziomie samej spółki (w kpir) przed rozliczeniem wspólników, czy dopiero dodane do podsatwy opodatkowania w wysokości 1/3 […]

 • Przedszkole prywatne a opodatkowanie w formie ryczałtu

  Pytanie: Czy przedszkole prywatne w którym zatrudniani są pracownicy (nauczyciele, obsługa) może opodatkowywać przychody ryczałtem? Odpowiedź: Tak, podatnik świadczący usługi wychowania przedszkolnego może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Właściwa dla przychodów z tego tytułu jest stawka ryczałtu w wysokości 8,5%. Uzasadnienie: Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu […]

 • Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

  Pytanie: Podatnik kupił samochód ciężarowy chłodnię od polskiego podmiotu na fakturę VAT 30-06-2020 r. Samochód jest do 3,5t, ale ma dodatkowe badanie techniczne wystawione przez Okręgową Stację Diagnostyczną, które określa ten samochód jako ciężarowy.Samochód był sprowadzony z zagranicy. Numery rejestracyjne były duńskie. Samochód został przerejestrowany w dniu 01-07-2020 r. Samochód będzie amortyzowany jednorazowo. Czy można go […]

 • Koszty używania samochodu osobowego zarejestrowanego na żonę

  Pytanie: Podatnik wykorzystuje w jenodnoosobowej działalności gospodarczej samochód osobowy zarejestrowany na swoją żonę (żona w dowodzie rejestracyjnym widnieje jako jedyny właściciel) – małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej. Samochód został nabyty przez żonę już w czasie trwania małżeństwa. Podpisano umowę bezpłatnego użytkowania pomiędzy żoną, a podatnikiem. Samochód jest wykorzystywany zarówno do działalności jak i prywatnie. Czy koszty […]

 • Koszty używania samochodu ciężarowego niewprowadzonego do środków trwałych

  Pytanie: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki eksploatacyjne (np. koszt paliwa) w pełnej wysokości, gdy dotyczą samochodu ciężarowego (posiada zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów), który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy? Odpowiedź: Jeżeli wskazany samochód nie jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, koszty jego […]

 • Darowizna nieruchomości z majątku wspólnego do majątku odrębnego a data nabycia nieruchomości

  Pytanie: Podatniczka otrzymała w darowiźnie działkę budowlana od teściów – do majątku wspólnego z małżonkiem – 30.12.1999r. Następnie 30.04.2014r roku dokupiła wraz z małżonkiem działkę przylegająca do ww. działki. Obie te działki zostały połączone i został na nich pobudowany dom. Następnie 03.08.2018 r oboje małżonkowie darują z majątku wspólnego na rzecz podatniczki – do jej majątku […]

 • Faktura wystawiona do paragonu bez NIP a koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Podatnik niebędący VATowcem dokonuje zakupów, gdzie był wystawiany paragon bez NIP, a na jego podstawie została wystawiona faktura z NIP. Czy można taką fakturę „wrzucić” w koszty podatkowe? Odpowiedź: Tak, ma przeszkód, aby na podstawie wskazanej faktury podatnik rozpoznał podatkowy koszt uzyskania przychodów. Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2020 r. dodany został art. 106b ust. 5 […]

 • Zwolnienie od podatku dochodowego nagród w konkursie

  Pytanie: Przedsiębiorca organizuje konkurs wewnętrzny dla swoich kontrahentów (osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze). Konkurs nie jest rozpowszechniony przez środki masowego przekazu. Wartość nagrody nie przekracza 200 zł. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie zdjęcia gotowego produktu wykonanego z towaru sprzedawanego przez przedsiębiorcę. Czy w przypadku osób fizycznych można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. […]

 • Podział działki na mniejsze a data nabycia nieruchomości

  Pytanie: Osoba fizyczna poza prowadzona przez siebie działalnością gospodarczą zakupiła 7 lat temu grunt budowlany. W chwili obecnej planuje podzielić przedmiotową działkę na 8-10 mniejszych i sprzedaż je indywidualnie. Czy uzyskany ten sposób dochód należy rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych? Odpowiedź: Nie, sprzedaż tych działek nie spowoduje powstania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w […]

 • Koszt udokumentowany paragonem imiennym

  Pytanie: Paragon imienny kwota 1000 zł netto. Uwzględniono wszystkie dane firmy. Czy mogę zaliczyć w KUP koszty na podstawie takiego dokumentu? Odpowiedź: Jeżeli otrzymany przez Pana dokument zatytułowany paragonem imiennym zawiera wszystkie dane wymagane dla faktury, jest on w istocie fakturą. W tej sytuacji dokument ten prawidłowo dokumentuje poniesiony przez Pana koszt, a w konsekwencji istnieje możliwość […]

 • Koszt ubezpieczenia GAP leasingowanego samochodu jako koszt uzyskania przychodów

  Pytanie: Podatnik zawarł umowę leasingową na samochód osobowy, którego wartość przekracza 150 tys. zł. Rata leasingowa jest rozliczana w oparciu o wyliczoną proporcję. Jednak na fakturze jest też doliczana kwota ubezpieczenia GAP, jako zwolniona z VAT. Czy w przypadku raty ubezpieczenia GAP również należy uwzględnić proporcję przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu? Czy może należałoby zastosować […]

 • Świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych a opodatkowanie w formie karty podatkowej

  Pytanie: Osoba prowadzi działalność jako się usługa fryzjerska jest na karcie podatkowej jeśli poszerzy działalność o usługi kosmetyczne. Czy straci możliwość korzystania z karty podatkowej? Odpowiedź: Tak, rozpoczęcie przez wskazanego podatnika świadczenia usług kosmetycznych spowoduje utratę prawa do dalszego korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Uzasadnienie: Jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest […]

 • Sprzedaż przez niemieckiego rezydenta udziałów w polskiej spółce z o.o.

  Pytanie: Czy należy opodatkować PIT w Polsce sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. posiadającej nieruchomości i stanowiących poniżej 50% aktywów spółki na terenie RP przez wspólnika który jest rezydentem Niemieckim? Odpowiedź: Nie, sprzedaż przez niemieckiego rezydenta udziałów w polskiej spółce z o.o., w której majątek nieruchomy stanowi mniej niż 50% aktywów majątkowych, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu […]

 • Koszty sprzedaży stanowiącego środek trwały gruntu nabytego w drodze spadku

  Pytanie:  Pytanie dotyczące ujęcia w koszty w momencie sprzedaży gruntu który został nabyty w drodze spadku. Przedsiębiorąca wprowadził środek trwały w dniu 01.01.2019 grunt nabyty w drodze spadku. ( spadek nabyty w roku 1997) Wartość wprowadzonego gruntu to wartość zakupu przez spadkodawcę. W roku 2021 nastąpiła sprzedaż gruntu. Czy w momencie sprzedaży tego gruntu podstawę […]

 • Koszty nabycia opłacanej z góry usługi szkoleniowej jako koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Osoba prowadząca działalność gospodarczą zakupiła usługę szkoleniową (od zagranicznego kontrahenta). Przez kilka miesięcy wnosiła tylko opłaty – zaliczki (i rozliczony był tylko VAT jako wtedy import usług). Szkolenie się już zaczyna i będzie przebiegało w postaci kilku spotkań cyklicznie w przeciągu następnych kilku miesiącach ( i pozostałe opłaty – raty również będą uiszczane jak […]

 • Wniesienie aportu w postaci gruntu stanowiącego składnik majątku w działalności gospodarczej

  Pytanie: W związku z podniesieniem kapitału zakładowego w spółce zoo z kwoty 5.000 zł do kwoty 30.000 zł wspólnik spółki planuje wnieść wkład niepieniężny w postaci nieruchomości (grunt), a nadwyżkę ponad 30.000 zł przenieść na kapitał zapasowy (agio). Nieruchomość gruntowa jest własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i znajduje się na koncie towarów. Czy można […]

 • Zwracane przez najemcę koszty mediów a przychody z wynajmu

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie, jest czynnym Vat-owcem. Jednocześnie uzyskuje przychody z wynajmu mieszkań w kamienicy oraz garaży, będących jego własnością. Opodatkowanie przychodów z najmu jest poza działalnością gospodarczą. Podatnik w podatku dochodowym wybrał opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych. Czy w przychodzie wynajmującego wykazywana jest całkowita należność płacona przez mieszkańca tj czynsz i media, […]

 • Opodatkowanie ryczałtem kwot stanowiących zwroty poniesionych kosztów

  Pytanie: Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych współpracuje z inną firmą (spółką) na podstawie umowy B2B. Wykonuje usługi zgodne z PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem (stawka ryczałtu 12%), jednak w umowie ma również paragraf dotyczący zwrotu wydatków: „jeśli wydatki bezpośrednio związane są ze świadczeniem usług, takie jak koszty przejazdów, noclegów i inne koszty niezbędne do […]

 • Odliczanie od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez spółkę jawną

  Pytanie: Wspólnicy spółki jawnej rozliczają się na podstawie ryczałtu. Płacą na tej podstawie tylko ubezpieczenie zdrowotne. Czy składki zdrowotne zapłacone z konta spółki, a nie z konta prywatnego wspólnika mogą być odliczone od przychodu? Odpowiedź: Tak, według mnie odliczanie od przychodu opłacanych w ten sposób składek na ubezpieczenie zdrowotne jest dopuszczalne. Uzasadnienie: Z dniem 1 lipca 2022 […]

 • Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu wycofanego z działalności gospodarczej przed całkowitym zamortyzowaniem

  Pytanie: Wycofałam samochód, który nie zamortyzował się całkowicie, z działalności (wartość początkowa – 50.000 zł, pozostało ok. 20.000 zł odpisów). Po kilku miesiącach chcę go sprzedać. Czy niezamortyzowaną część (wspomniane 20.000 zł) mogę zaliczyć do kosztów sprzedaży tego samochodu? Samochód sprzedam za 35.000 zł. Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji niezamortyzowaną część wartości początkowej można zaliczyć do kosztów […]

 • Dostawy realizowane partiami a powstawanie przychodów

  Pytanie: Osoba fizyczna na pełnych księgach prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli i podpisała umowę na dostawę mebli w transzach. Pierwsza partia mebli zostanie dostarczona w lipcu, kolejna w sierpniu i ostatnia we wrześniu. Całe zamówienie będzie zrealizowane we wrześniu zgodnie z umową. Czy w momencie dostarczenia jednej partii mebli należy rozpoznać przychód, pomimo że […]

 • Ustalanie proporcji przy leasingu samochodu osobowego

  Pytanie: Mam samochód osobowy w leasingu operacyjnym – cel mieszany powyżej 150 tys. PLN. Na fakturze jest w uwagach jest ile kapitał i ile odsetki. Czy ustalając proporcję do 150 tys. PLN ustalam do kapitału czy do kapitału i odsetek i do 50% nieodliczonego VAT? Odpowiedź: W celu ustalenia wskazanej proporcji należy  porównać kwotę 150.000 zł z […]

 • Opodatkowanie środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Pytanie: Przedsiębiorca otrzymał wsparcie w ramach Projektu „Wsparcie na starcie” realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czy wydatki opłacone z otrzymanych środków z w/w tytułu takie jak – koszty ZUS (właściciela oraz pracownika), koszty administracyjne (opłata za czynsz, najem, dzierżawę lokalu; opłata za dzierżawę maszyn […]

 • Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podatników korzystających z opodatkowania w formie podatku liniowego

  Pytanie: Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym od 1 lipca ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania opłaconą składkę zdrowotną nie więcej niż 8700,00 zł. Składkę może odliczyć wpisując w koszty uzyskania przychodu lub pomniejszając dochód do opodatkowania. Pytanie dotyczy ustalenia podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku odliczenia kwoty opłaconej składki zdrowotnej w w/w kwocie. Czy wpisanie kwoty […]

 • Zapłata kwoty netto bez zastosowania MPP a koszty uzyskania przychodów

  Pytanie: Czy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu? Otrzymałam fakturę na 123 tys. brutto z obowiązkiem zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. Kwotę VAT z faktury opłaciłam mechanizmem podzielonej płatności. Całe netto tj. 100 tys. opłaciłam na rachunek bankowy z białej listy bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Czy kwota netto z tej faktury może zostać zaliczona do kosztów uzyskania […]

 • Pełnienie funkcji członka zarządu a korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu

  Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako stomatolog. Od 01-01-2022 r. chcę być opodatkowana podatkiem zryczałtowanym. Mam również udziały w sp. z o.o. i tam tez świadczę usługi zarządcze na podstawie powołania. Czy pełnienie funkcji członka zarządu pozbywa mnie prawa do opodatkowania w formie ryczałtu? Odpowiedź: Nie, pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. nie pozbawia Pani możliwości […]

 • Korzystanie z opodatkowania w formie ryczałtu przez komorników

  Pytanie: Czy komornicy sądowi mogą skorzystać z opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym w 2022 r.? Odpowiedź: Tak, komornicy sądowi mogą w 2022 r. wybierać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku uzyskiwane przez nich przychody z działalności komorniczej będą opodatkowane ryczałtem według stawki 15% przewidzianej dla usług prawnych. Uzasadnienie: Z początkiem 2021 r. rozszerzona została […]

 • Płatność na rzecz faktora na rachunek spoza białej listy

  Pytanie: Nasz dostawca towaru przeniósł wierzytelność na instytucję finansową Eurofaktor Polska SA. Tylko zapłata na jej rachunek zwalnia nas z długu wobec dostawcy towaru(taka informacja jest na FV) Zakupy są na wysokie kwoty wielokrotnie przekraczające 15tys. Eurofaktor ani jego rachunek nie figuruje na białej liście. Jak wygląda nasza sytuacja podatkowa jeżeli przelew bankowy np. 70 tys. […]

 • Opodatkowanie ryczałem kwot stanowiących zwrot poniesionych kosztów

  Pytanie: Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych współpracuje z inną firmą (spółką) na podstawie umowy B2B. Wykonuje usługi zgodne z PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem (stawka ryczałtu 12%), jednak w umowie ma również paragraf dotyczący zwrotu wydatków: „jeśli wydatki bezpośrednio związane są ze świadczeniem usług, takie jak koszty przejazdów, noclegów i inne koszty niezbędne do […]

 • Wypłata komplementariuszowi zysku przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za poprzedni rok

  Pytanie: Spółka komandytowa złożyła do US zeznanie CIT-8 za rok 2022 w terminie do końca marca 2023 i wykazała w nim podatek należny za rok 2022. Również w terminie do końca marca 2023 sporządziła sprawozdanie finansowe za rok 2022 wykazujące zysk za rok 2022. Sprawozdanie za 2022r. nie zostało jeszcze zatwierdzone. Nie została też podjęta uchwała […]

 • Refakturowanie opłat za media a opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu

  Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. W ramach działalności rozlicza m.in. najem powierzchni biurowych. Pomieszczenia, które są wynajmowane stanowią firmowy środek trwały. Proszę o odpowiedź w dwóch wątpliwych kwestiach dotyczących opisanej sytuacji: 1) Czy refakturowane opłaty za media dotyczące wynajmowanych pomieszczeń stanowią przychód? 2) Czy do limitu, który decyduje o stawce ryczałtu […]

 • Koszty hodowli psów rasowych

  Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, jest płatnikiem podatku VAT, sprzedaż dla osób fizycznych ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Obecnie dodatkowo zarejestrował hodowlę psów rasowych i rozszerzył swoją działalność gospodarczą o odpowiednie kody PKD. Podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą. Podatnik po odwieszeniu działalności będzie prowadził działalność gospodarczą i równocześnie dział specjalny prowadząc dla […]

 • Przychody ze sprzedaż produktów ubocznych uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej

  Pytanie: Czy rolnik, który oprócz działalności rolniczej prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (fermy drobiu) i rolnicza się z tej działalności na podstawie podatku liniowego ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskiwanych sporadycznie z pomiotu kurzego pozyskanego naturalnie , który jest produktem ubocznym działu specjalnego produkcji rolnej? Czy może go potraktować […]

 • Wysokość ryczałtu z tytułu przychodów z najmu osiąganych przez małżonków

  Pytanie: Małżonkowie z rozdzielnością majątkową wynajmowali w 2023 r mieszkania (najem prywatny). Żona rozlicza najem części ze wspólnych mieszkań, jedno z nich stanowi odrębny majątek. Mąż też rozlicza wspólne mieszkania. Łącznie przychód za 2023 r wyniósł poniżej 200 tys. zł. Przychód żony stanowił kwotę powyżej 100 tys. zł. Czy można zastosować stawkę podatku 8,5% dla […]