Przekazanie darowizny spółce komandytowej przez wspólnika tej spółki będącego spółką z o.o.

Pytanie: Czy darowizna pieniężna od spółki z o.o. dla spółki komandytowej (sp. z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej) rodzi jakieś obowiązki podatkowe w którejś ze spółek?

Odpowiedź: Z tytułu przekazania takiej darowizny pozostali (tj. inni niż przekazująca darowiznę spółka z o.o.) wspólnicy spółki komandytowej uzyskają podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody (proporcjonalnie do swoich udziałów).

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przepisów u.p.d.o.f. nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten wyłącza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych darowizn otrzymywanych przez osoby fizyczne (podlegają one bowiem przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 205 z późn. zm.).

W omawianym przypadku darowizna nie została jednak otrzymana przez spółkę komandytową, a nie przez jej wspólników. W konsekwencji art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. nie wyłącza opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania tej darowizny podatkiem dochodowym.

A zatem z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej wspólnicy spółki komandytowej uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (proporcjonalnie do swoich udziałów – zob. art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.). Nie dotyczy to jedynie według mnie spółki z o.o., która jest jednocześnie darczyńcą oraz wspólnikiem spółki komandytowej, gdyż w części przypadającej na tę spółkę przedmiotowa darowizna jest – z podatkowego punktu widzenia – świadczeniem na rzecz samej siebie. Jak zaś czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. (IPPB1/415-48/11-2/ES), „jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie "dla siebie samego" w takim zakresie, w jakim "przychody i koszty spółki osobowej" stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne, to u takiego wspólnika przychody równe są jego kosztom. Jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt".

Powyższe stanowi według mnie jedyny skutek podatkowy przedmiotowej darowizny. W szczególności jej przekazanie nie stanowi według mnie podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki komandytowej. Przekazanie darowizny nie zostało bowiem wymienione w katalogu czynności uważanych za zmianę umowy przy spółce osobowej (zob. art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 223).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 19 sierpnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi