Podatek od nieruchomości

 • Podatek od garażu wybudowanego na gruncie należącym do gminy

  Pytanie: Pan Jan Kowalski 7 lat temu dokonał zakupu od osoby fizycznej murowanego garażu ( na podstawie umowy kupna/sprzedaży – nie Aktu Notarialnego). Garaż ten uzytkowany jest przez w/w, jednak nie opłaca on podatku od nieruchomości od budynków pozostałych (za ten garaż). Nadmieniam , iż grunt jest własnością gminy. ( Gmina nie wydała pozwolenia na postawienie […]

 • Podatek od nieruchomości od gruntu i budowli wynajętych od gminy będącej wieczystym użytkownikiem gruntu

  Pytanie: Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości, które w użytkowaniu wieczystym posiada gmina i które wynajmuje Spółce. Czy podatnikiem podatku od nieruchomości jest w takiej sytuacji Spółka czy Gmina. Gmina nie jest właścicielem nieruchomości a jedynie posiada użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa. Kto będzie podatnikiem od budowli zlokalizowanych na wynajętej od Gminy nieruchomości? Odpowiedź: Uważam, że w […]

 • Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynków

  Pytanie: Czy urządzenia i instalacje położone wewnątrz budynków należy odrębnie opodatkować podatkiem od nieruchomości? Odpowiedź: Do 27 czerwca 2015 r. nie ulega wątpliwości, że urządzenia i instalacje położone wewnątrz budynków nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Częściowo zmieni się to z dniem 28 czerwca 2015 r. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, między […]

 • Spółki niemające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od nieruchomości

  Pytanie: Czy spółki nieposiadające osobości prawnej (jawne, cywilne) powinny składać deklarację na podatek od nieruchomości czy też wspólnicy tych spółek – jako współwłaściciele nieruchomości (według zapisów w ewidencji gruntów) – powinni składać informacje do celów podatku od nieruchomości? Co w przypadku egzekucji – na kogo powinna być prowadzona? Odpowiedź: Będące podatnikami podatku od nieruchomości spółki niemające osobowości […]

 • Wysokość podatku od nieruchomości od hali garażowej

  Pytanie: Jesteśmy TBS-em, spółką akcyjną, prowadzimy także działalność deweloperską jako inwestor. Pytanie dotyczy wybudowanego w ramach działalności deweloperskiej budynku z lokalami mieszkalnymi oraz halą garażową wyodrębnioną jako osobny lokal (posiada osobną księgę wieczystą). Jako właściciel niesprzedanych lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w hali garażowej składamy deklarację na podatek od nieruchomości. Dla lokali mieszkalnych stosujemy stawkę dla […]

 • Grunty nabyte przez wspólników spółki cywilnej a podatek od nieruchomości

  Pytanie: Dwóch podatników działających jako wspólnicy spółki cywilnej X zakupiło działkę sklasyfikowana jako Bp. Obaj prowadzą działalność gospodarczą osoby fizycznej pod spółką X. Czy zakupione grunty winny być w całości opodatkowane jako zw. z działalnością gospodarczą, czy też faktycznie zajęte – stawką zw. z dział. gospodarczej a reszta jako grunty pozostałe.Nadmieniam, iż obecnie grunt nie jest […]

 • Podatek od nieruchomości będącej własnością spółki jawnej

  Pytanie: Podatnicy – małżonkowie, są wspólnikami spółki jawnej, posiadają na terenie gminy działkę w części sklasyfikowaną jako RV a w części Bi. Składają deklaracje na podatek od nieruchomości wykazując całą działkę, budynek oraz budowle w zwolnieniach podmiotowych z związku z art.7 ust.2 pkt 4. Posiadają decyzję wojewody, że spółka posiada status zakładu pracy chronionej, nieruchomość zajęta […]

 • Wysokość podatku od nieruchomości od mieszkań będących własnością dewelopera

  Pytanie: Według jakich stawek należy opodatkować podatkiem od nieruchomości grunty i budynki mieszkalne w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, które są własnością Dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż. Proszę o wskazanie odpowiednich wyroków. Jeśli według wyższych stawek to jaki materiał dowodowy powinien zebrać organ przed wydaniem decyzji. Odpowiedź: Podatek od nieruchomości dla wskazanych budynków oraz gruntów […]

 • Podatnik podatku od nieruchomości w stosunku do tablic i pylonów reklamowych!

  Pytanie: Posiadamy tablice reklamowe oraz pylony, które umieściliśmy na cudzym gruncie, będącym właśnością osób fizycznych oraz innych firm- jesteśmy obciążani wówczas za najem powierzchni pod tablice reklamowe. Związanie z gruntem jest mniej lub bardziej trwałe, albo obciażenie jest z bloczków betonowych, albo tablica jest w fundamencie, lub też może być przykręcona do fundamentu. Na podstawie art. […]