Wysokość podatku od nieruchomości od mieszkań będących własnością dewelopera

Pytanie: Według jakich stawek należy opodatkować podatkiem od nieruchomości grunty i budynki mieszkalne w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, które są własnością Dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż. Proszę o wskazanie odpowiednich wyroków. Jeśli według wyższych stawek to jaki materiał dowodowy powinien zebrać organ przed wydaniem decyzji.

Odpowiedź: Podatek od nieruchomości dla wskazanych budynków oraz gruntów należny jest w wysokości przewidzianej dla budynków mieszkalnych oraz gruntów pozostałych.

Uzasadnienie: Przepisy art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) – dalej u.p.o.l., przewidują wyższe maksymalne stawki podatku od nieruchomości dla gruntów oraz budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.). 

Z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wynika przy tym, że przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Przepis ten stosuje się jednak z zastrzeżeniem art. 1 ust. 2a u.p.o.l., z którego wynika, miedzy innymi, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (zob. art. 1 ust. 2a pkt 1 u.p.o.l.).

Wyłączenie to dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, w tym budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, które są własnością dewelopera z przeznaczeniem do sprzedaży. A zatem podatek od nieruchomości dla takich budynków oraz gruntów należny jest w wysokości przewidzianej dla budynków mieszkalnych (zob. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l.) oraz gruntów pozostałych (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.o.l.).

Dotyczy to również (do momentu zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej) znajdujących się w takich budynkach lokali użytkowych. Potwierdził to NSA w wyroku z dnia 23 maja 2013 r. (II FSK 1880/11), w którym czytamy, że „brak (…) podstaw prawnych do uznania, "że znajdowanie się w budynku mieszkalnym pomieszczeń nieprzeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych może wpływać na zakwalifikowanie takiego budynku jako »częściowo mieszkalnego«. Osobnym zagadnieniem jest to, że różne części budynku mieszkalnego mogą być opodatkowane według różnych stawek podatku od nieruchomości, ale to nie stawka opodatkowania decyduje o charakterze budynku, lecz sposób jego wykorzystania determinuje sposób (stawkę) opodatkowania".

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 lipca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi