Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Podatek od ustnej umowy pożyczki

  Pytanie: Pożyczam kwotę 3000 zł. Osoba pożyczająca przekazuje mi weksel własny na kwotę 3000 zł. Brak umowy pożyczki jest tylko weksel. Strony są osobami fizycznymi. 1. Czy należy po zapłacie weksla odprowadzić kwotę podatku do urzędu skarbowego? Jaki to podatek? 2. Jeżeli swoja należność dochodzę przed sądem, co z kwotą powiększoną? Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji została zawarta […]

 • Zakup prawa do korzystania z ogródka działkowego a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Pytanie: Czy zakup prawa do korzystania z ogródku działkowego (dzierżawy ogródku działkowego) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) jak przy zakupie gruntu? Jeżeli tak to w jakim terminie po zakupie dzierżawy takiego ogródku działkowego powinno się rozliczyć wobec Urzędu Skarbowego? Odpowiedź: Umowa sprzedaży prawa do korzystania z ogródka działkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według […]

 • Pożyczka udzielona fundacji przez fundatora a PCC

  Pytanie: Czy pożyczka udzielona Fundacji przez Fundatora tj. Diecezję (Kościoła Prawosławnego) podlega opodatkowaniu podatkiem pcc? Pożyczka jest udzielona na cele statutowe fundacji, jeżeli fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego? Odpowiedź:Prawdopodobnie pożyczka udzielona fundacji, o której mowa, przez jej fundatora jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności […]

 • Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika

  Pytanie: Spółka z o.o. posiada 5000 zł kapitału. Wspólnik posiadający udziały o wartości 4.950 zł chce udzielić spólce pożyczki w wysokości 50.000.Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim. Jakich obowiązków podatkowych powinien dopełnić? Odpowiedź: Wskazana umowa pożyczki będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie wystąpią żadne obowiązki w zakresie opodatkowania tym podatkiem. Spółka z […]

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy spółki z o.o.

  Pytanie: Spółka z o.o., której udziałowcami są dwie osoby fizyczne przeznaczyła zysk za 2016 r. na kapitał zakładowy. Czy od takiego zdarzenia należy zapłacić PCC? Jeżeli tak to od którego dnia liczyć termin 14 dni, od daty uchwały czy daty wpisu do KRS? Jaka powinna być podstawa opodatkowania: po odjęciu 19% PIT, czy przed? Odpowiedź: W przedstawionej […]

 • Zakup maszyny poza terytorium Polski a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Pytanie: Przedsiębiorca nabył maszynę od osoby fizycznej w Czechach. Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od miejsca zawarcia umowy sprzedaży maszyny. Jeżeli umowa ta została zawarta na terytorium Polski, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym razie umowa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem […]

 • PCC od umów pożyczek udzielanych przez podatników VAT

  Pytanie: Czy należy zapłacić podatek PCC od pożyczki udzielonej przez spółkę komandytową innej spółce komandytowej? Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego z dwóch stanowisk odnośnie skutków udzielania pożyczek przez podmioty będące podatnikami VAT. Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, między innymi, umowy pożyczek pieniężnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia […]

 • Zakup na licytacji komorniczej a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Pytanie: Na licytacji komorniczej zostało zakupione prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz grunt oznaczony w księdze wieczystej jako grunt orny. Na obydwie nieruchomości kupujący otrzymał z Sądu postanowienie o przysądzeniu własności. Czy od tych nieruchomości kupujący jest obowiązany opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli tak, to w jakiej dacie powstaje obowiązek podatkowy? Czy jest to data […]

 • Otrzymanie pożyczki od spółki-matki a PCC

  Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o. Czy otrzymaną pożyczkę od spółki matki z grupy trzeba opodatkować? Czy należy zgłosić jej otrzymanie? Umowa pożyczki – okres 3 lata. Otrzymujemy faktury za odsetki na koniec każdego miesiąca. Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji nie macie Państwo obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ani składania deklaracji PCC-3 (czy zgłaszania pożyczki […]

 • Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW a PCC

  Pytanie: Czy otrzymana pożyczka z WFOŚiGW podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Umowa zawarta 04.07.2022 na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę oczyszczalni. Pożyczka będzie wypłacana w transzach I do dnia 30.09.2022 II transza do 31.12.2022 ? Pytanie czy taka umowa będzie podlegać PCC? jeśli tak to czy z chwilą podpisania umowy czy w momencie […]

 • Zerowa deklaracja PCC-3

  Pytanie: Spółka z o.o. dokonała zmiany umowy spółki – podwyższenia kapitału zakładowego, a czynność ta jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Koszty związane ze zmianą umowy spółki tj. rejestracją zmiany w KRS przewyższają podstawę opodatkowania. Czy w związku z tym Spółka powinna złożyć zerową deklarację PCC-3? Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji spółka z o.o. powinna […]