Przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Pytanie: Spółka z o.o., której udziałowcami są dwie osoby fizyczne przeznaczyła zysk za 2016 r. na kapitał zakładowy. Czy od takiego zdarzenia należy zapłacić PCC? Jeżeli tak to od którego dnia liczyć termin 14 dni, od daty uchwały czy daty wpisu do KRS? Jaka powinna być podstawa opodatkowania: po odjęciu 19% PIT, czy przed?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji doszło do podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstał z chwilą podjęcia uchwały, zaś podstawą opodatkowania jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Od kwoty stanowiącej tę wartość spółka z o.o. jest obowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych obliczonego według stawki 0,5%.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC określa art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1150 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. Wynika z niego, że opodatkowaniu podatkiem od czynności podlegają, między innymi, zmiany umów spółek (zob. art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k. u.p.c.c.). Za zmianę umowy spółki kapitałowej (w tym spółek z o.o.) uważa się zaś podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (zob. art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c.).

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji doszło do podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstał z chwilą podjęcia uchwały (wynika to wprost z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c.), zaś podstawą opodatkowania jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (zob. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. ab u.p.c.c.). Od kwoty stanowiącej tę wartość spółka z o.o. (to bowiem na spółce ciąży obowiązek podatkowy – zob. art. 4 pkt 9 u.p.c.c.) jest obowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych obliczonego według stawki 0,5% (zob. art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.c.c.).

Towarzyszy temu obowiązek złożenia przez spółkę deklaracji PCC-3. Termin złożenia tej deklaracji oraz wpłaty to 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (zob. art. 10 ust. 1 u.p.c.c.), a więc 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 20 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi