Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika

Pytanie: Spółka z o.o. posiada 5000 zł kapitału. Wspólnik posiadający udziały o wartości 4.950 zł chce udzielić spólce pożyczki w wysokości 50.000.Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim. Jakich obowiązków podatkowych powinien dopełnić?

Odpowiedź: Wskazana umowa pożyczki będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie wystąpią żadne obowiązki w zakresie opodatkowania tym podatkiem. Spółka z o.o. obowiązana będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z odsetek od przedmiotowej pożyczki (oraz innych należnych z tytułu jej udzielenia kwot).

Uzasadnienie: Umowy pożyczek pieniężnych, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 z późn. zm. – dalej u.p.c.c.). Jak jednak stanowi art. 9 pkt 10 lit. i u.p.c.c., zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Powoduje to, że umowa pożyczki, o której mowa, będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączy to również konieczność złożenia przez spółkę z o.o. deklaracji PCC-3 (przyjmuje się bowiem, że nie ma obowiązku składania tych deklaracji w związku z dokonywaniem czynności zwolnionych od podatku od czynności cywilnoprawnych).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że – o ile udzielenie pożyczki, o której mowa, będzie odpłatne – otrzymywane przez wspólnika odsetki od przedmiotowej pożyczki (oraz inne należne z tytułu jej udzielenia kwoty) stanowić będą jego przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do poboru tego podatku (obliczanego według stawki 19% - zob. art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) obowiązana będzie – jako płatnik – spółka z o.o. (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 14 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi