Zakup prawa do korzystania z ogródka działkowego a podatek od czynności cywilnoprawnych

Pytanie: Czy zakup prawa do korzystania z ogródku działkowego (dzierżawy ogródku działkowego) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) jak przy zakupie gruntu? Jeżeli tak to w jakim terminie po zakupie dzierżawy takiego ogródku działkowego powinno się rozliczyć wobec Urzędu Skarbowego?

Odpowiedź: Umowa sprzedaży prawa do korzystania z ogródka działkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%. Do zapłaty tego podatku obowiązany jest kupujący prawo do korzystania z ogródka działkowego, gdyż to na nim ciąży obowiązek podatkowy. Na złożenie deklaracji PCC-3 oraz zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych ma on 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży prawa do korzystania z ogródka działkowego.

Uzasadnienie: Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawiera art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c. Wynika z niego, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają, między innymi, umowy sprzedaży oraz zamiany praw majątkowych (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.).

Prawem majątkowym jest, między innymi, prawo do korzystania z (prawo dzierżawy) ogródka działkowego. W konsekwencji umowa sprzedaży takiego prawa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki dla umów sprzedaży innych praw majątkowych, tj. 1% (zob. art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.c.c.).

Do zapłaty tego podatku obowiązany jest kupujący prawo do korzystania z ogródka działkowego, gdyż to na nim ciąży obowiązek podatkowy (zob. art. 4 pkt 1 u.p.c.c.). Na złożenie deklaracji PCC-3 oraz zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych ma on 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (zob. art. 10 ust. 1 u.p.c.c), tj. od dnia zawarcia umowy sprzedaży prawa do korzystania z ogródka działkowego (od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej – zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi