Pożyczka udzielona fundacji przez fundatora a PCC

Pytanie: Czy pożyczka udzielona Fundacji przez Fundatora tj. Diecezję (Kościoła Prawosławnego) podlega opodatkowaniu podatkiem pcc? Pożyczka jest udzielona na cele statutowe fundacji, jeżeli fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego?

Odpowiedź:Prawdopodobnie pożyczka udzielona fundacji, o której mowa, przez jej fundatora jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2%.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c., w tym umowy pożyczek pieniężnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.c.c.). Dotyczy to również, co do zasady, pożyczek udzielanych fundacjom przez fundatorów czy diecezje. Nie ma bowiem przepisu wyłączającego opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie ma również zwolnienia od podatku obejmującego takie pożyczki, jak również – skoro fundacja nie ma statusu organizacji pożytku publicznego – nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 8 pkt 2a u.p.c.c.

W grę wchodzi co najwyżej zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w 9 pkt 10 lit. d u.p.c.c., tj. zwolnienia obejmującego pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w art. 9 pkt 10 lit. b i c u.p.c.c., do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. (jeżeli przyjąć stanowisko, że zwolnienie to ma zastosowanie również do umów pożyczek zawieranych między innymi podmiotami niż osoby fizyczne; kwestia ta jest sporna). Jeżeli zwolnienie to nie ma zastosowania, pożyczka udzielona fundacji, o której mowa, przez jej fundatora jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% (zob. art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 5 września 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi