Zakup maszyny poza terytorium Polski a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pytanie: Przedsiębiorca nabył maszynę od osoby fizycznej w Czechach. Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od miejsca zawarcia umowy sprzedaży maszyny. Jeżeli umowa ta została zawarta na terytorium Polski, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym razie umowa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają przede wszystkim czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 – dalej u.p.c.c.). Czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą podlegają opodatkowaniu tym podatkiem tylko, jeżeli nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. art. 1 ust. 4 pkt 2 u.p.c.c.).

Pytanie – jak zakładam – dotyczy zakupu maszyny znajdującej się (w momencie zakupu) na terytorium Czech. W tej sytuacji odpowiedź na pytanie zależy od miejsca zawarcia umowy jej sprzedaży. Jeżeli umowa ta została zawarta na terytorium Polski, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym razie umowa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 19 grudnia 2017 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi