Podatek od nieruchomości będącej własnością spółki jawnej

Pytanie: Podatnicy - małżonkowie, są wspólnikami spółki jawnej, posiadają na terenie gminy działkę w części sklasyfikowaną jako RV a w części Bi. Składają deklaracje na podatek od nieruchomości wykazując całą działkę, budynek oraz budowle w zwolnieniach podmiotowych z związku z art.7 ust.2 pkt 4. Posiadają decyzję wojewody, że spółka posiada status zakładu pracy chronionej, nieruchomość zajęta jest na cele prowadzenia dział. gosp . W ewidencji gruntów i budynków widnieją osoby fizyczne jako właściciele na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej a nie spółka jawna. Czy ww. podatnicy powinni składać deklarację czy informację do celów podatku od nieruchomości? Czy przysługuje im zwolnienie z art.7 ust.2 pkt.4? Czy grunt rolny powinien być wykazywany w zwolnieniach z tego art.?

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania zależą od tego kto faktycznie jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, tj. czy stanowi ona współwłasność małżonków czy też własność spółki jawnej.

Uzasadnienie: Będące podatnikami podatku od nieruchomości osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zob. art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm. – dalej u.p.o.l.). Z kolei będące podatnikami spółki niemające osobowości prawnej, w tym spółki jawne, składają deklaracje na podatek od nieruchomości (zob. art. 6 ust. 9 pkt 1 u.p.o.l.).

Mając to na uwadze wskazać pragnę, że art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) stanowi, że podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. W świetle tego przepisu organy podatkowe są, co do zasady, związane treścią ewidencji gruntów i budynków (zob. przykładowo wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2014 r. – I SA/Rz 452/14).

Związanie to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Jak bowiem czytamy w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. (I SA/Sz 254/17), „w sytuacji, gdy podatnik wykaże w postępowaniu podatkowym - w trybie art. 194 § 3 o.p. - że wbrew wskazanym w ewidencji gruntów danym dotyczącym właściciela (użytkownika wieczystego), rzeczywisty stan własności (prawa użytkowania wieczystego) odmiennie reguluje dział drugi właściwej księgi wieczystej, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć rozstrzygnięcie odnoszące się do rzeczywistego, tj. ujawnionego w księdze wieczystej, właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości, będącego w rozumieniu przepisów u.p.o.l. podatnikiem”.

W świetle powyższego odpowiedź na pierwsze z pytań zależy od tego kto faktycznie jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, tj. czy stanowi ona współwłasność małżonków czy też własność spółki jawnej. I tak jeżeli przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność małżonków, powinni oni złożyć informację o tej nieruchomości. W przeciwnym razie przedmiotowa nieruchomość powinna zostać uwzględniona w deklaracji na podatek od nieruchomości złożonej przez spółkę jawną. W tym przypadku należałoby się liczyć z wszczęciem postępowania podatkowego przez organ podatkowy, lecz w ramach tego postępowania obowiązany byłby on uwzględnić faktyczny stan rzeczy, tj. uznać, że właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest spółka jawna.

Tylko w tej drugiej sytuacji (tj. jeżeli właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest spółka jawna) przysługuje przy tym zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l. Zwolnienie to ma bowiem charakter podmiotowy, a więc przysługiwać może wyłącznie określonym podmiotom, w tym podmiotom prowadzącym zakłady pracy chronionej spełniającym warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.). Podmiotem takim jest w przedstawionej sytuacji wyłącznie spółka jawna.

Na zakończenie wyjaśnić pragnę, że zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l., obejmuje przedmioty opodatkowania zgłoszone wojewodzie. W konsekwencji grunt rolny, o którym mowa, jest objęty tym zwolnieniem, o ile stanowi przedmiot opodatkowania zgłoszony wojewodzie. W przeciwnym razie nie jest objęty wskazanym zwolnieniem, a w konsekwencji – o ile podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (a więc o ile jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej – zob. art. 2 ust. 2 u.p.o.l.) – jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi