Podatnik podatku od nieruchomości w stosunku do tablic i pylonów reklamowych!

Pytanie: Posiadamy tablice reklamowe oraz pylony, które umieściliśmy na cudzym gruncie, będącym właśnością osób fizycznych oraz innych firm- jesteśmy obciążani wówczas za najem powierzchni pod tablice reklamowe. Związanie z gruntem jest mniej lub bardziej trwałe, albo obciażenie jest z bloczków betonowych, albo tablica jest w fundamencie, lub też może być przykręcona do fundamentu. Na podstawie art. 48 Kodeksu cywilnego wychodziliśmy z założenia, że podatnkiem jest właściciel gruntu, i taka też była przez lata praktyka. Kto powinieni płacić podatek od nieruchomości z tytułu tablic reklamowych i pylonów, posiadacz gruntu, na którym sa posadowione, czy podmiot, który te tablice/pylony posadowił na obcym gruncie?

Odpowiedź: Podatnikami podatku od nieruchomości od związanych trwale z gruntem tablic reklamowych i pylonów są w przedstawionej sytuacji właściciele gruntów (względnie ich posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści).

Uzasadnienie: Podatnikami podatku od nieruchomości są, co do zasady, podmioty będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm. – dalej u.p.o.l.), ich posiadaczami samoistnymi (zob. art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.) lub użytkownikami wieczystymi gruntów (zob. art. 3 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). 

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W tych przypadkach podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne będące posiadaczami tych nieruchomości (zob. art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.), a nie Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Z treści pytania nie wynika jednak, aby wyjątek ten miał w przedstawionej sytuacji zastosowanie. W konsekwencji w zakresie w jakim tablice reklamowe oraz pylony podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (a więc w zakresie w jakim są one trwale związane z gruntem, a w konsekwencji stanowią budowle; odnośnie trwałego związania z gruntem urządzeń reklamowych – zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2018 r. - II FSK 1983/16), podatnikami z tego tytułu są ich właściciele, czyli właściciele gruntów, na których stoją (względnie ich posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści). Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (zob. art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm. – dalej k.c.), zaś z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych (jedynym wyjątkiem, który może mieć w przedstawionej sytuacji zastosowanie, wynika z art. 235 § 1 k.c., który stanowi, że budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność), do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (zob. art. 48 k.c.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź opracowana w dniu 20 września 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi