Spółki niemające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od nieruchomości

Pytanie: Czy spółki nieposiadające osobości prawnej (jawne, cywilne) powinny składać deklarację na podatek od nieruchomości czy też wspólnicy tych spółek - jako współwłaściciele nieruchomości (według zapisów w ewidencji gruntów) - powinni składać informacje do celów podatku od nieruchomości? Co w przypadku egzekucji - na kogo powinna być prowadzona?

Odpowiedź: Będące podatnikami podatku od nieruchomości spółki niemające osobowości prawnej składają deklaracje na podatek od nieruchomości, a nie informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Szczegóły oraz odpowiedź na drugie z pytań znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: O ile będące podatnikami podatku od nieruchomości osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zob. art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm. – dalej u.p.o.l.), będące podatnikami osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości (zob. art. 6 ust. 9 u.p.o.l.).

A zatem – jak wynika wprost z tego przepisu – będące podatnikami podatku od nieruchomości spółki niemające osobowości prawnej składają deklaracje na podatek od nieruchomości, a nie informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dotyczy to zarówno spółek osobowych (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych), jak i – jak się najczęściej przyjmuje – spółek cywilnych (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 31 marca 2005 r. - FSK 567/04, wyrok WSA w Opolu z dnia 29 listopada 2006 r. - I SA/Op 285/06 czy wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 marca 2013 r. - III SA/Po 1083/12).

Powyższe dotyczy oczywiście nieruchomości stanowiących własność spółek niemających osobowości prawnej lub – w przypadku spółek cywilnych – współwłasność łączną wspólników spółek cywilnych (przy czym w przypadkach takich treść zapisów w ewidencji gruntów ma nie ma większego znaczenia). Spółki niemające osobowości prawnej nie są podatnikami podatku od nieruchomości w stosunku do, przykładowo, nieruchomości wniesionych do nich przez wspólników tylko do używania.

Jednocześnie wyjaśnić pragnę, że w zakresie w jakim spółki niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku od nieruchomości to na te spółki powinny być wystawiane decyzje podatkowe (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 31 marca 2005 r. - FSK 567/04) oraz to wobec nich powinna być prowadzona ewentualna egzekucja. Wobec wspólników tych spółek ewentualna egzekucja może być prowadzona dopiero po orzeknięciu o ich odpowiedzialności – jako osób trzecich - za zaległości podatkowe tych spółek (zob. art. 107 i 108 w zw. z art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 613).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 20 października 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi