Grunty nabyte przez wspólników spółki cywilnej a podatek od nieruchomości

Pytanie: Dwóch podatników działających jako wspólnicy spółki cywilnej X zakupiło działkę sklasyfikowana jako Bp. Obaj prowadzą działalność gospodarczą osoby fizycznej pod spółką X. Czy zakupione grunty winny być w całości opodatkowane jako zw. z działalnością gospodarczą, czy też faktycznie zajęte - stawką zw. z dział. gospodarczej a reszta jako grunty pozostałe.Nadmieniam, iż obecnie grunt nie jest wykorzystywany pod działalność. Czy podatnicy winni złoży informację w sprawie podatku od nieruchomości i opłacać podatek w ratach kwartalnych czy też deklarację i opłacać w 12 ratach miesięcznych jako osoby prawne? Zapis w akcie notarialny tj. zakupili działkę jako wspólnicy spółki cywilnej.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji cały grunt, o którym mowa, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tego tytułu wspólnicy spółki cywilnej, o której mowa, obowiązani są – jako osoby fizyczne - złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Uzasadnienie: Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określają przepisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l. Z przepisów tych wynika, że najwyższą przewidzianą dla gruntów stawką podatku od nieruchomości opodatkowane są grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.).

Jak jednocześnie stanowi art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem przepisów art. 1a ust. 2a u.p.o.l., jednak z treści pytania nie wynika, aby zastrzeżenie to miało w przedstawionej sytuacji zastosowanie). Takie brzmienie powoduje, że – jak orzekł NSA z dnia 5 marca 2014 r. (sygn. II FSK 679/12) - „sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą budynku, budowli, czy gruntu (z trzema wyżej opisanymi wyjątkami) daje możliwość uznania tych przedmiotów opodatkowania, jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty, czy grunty, bądź budowle niewykorzystywane w danym momencie lub gdzie prowadzona jest innego nawet rodzaju działalność, niż gospodarcza (np. statutowa, socjalna) należy uznać za związane z działalnością gospodarczą”. A zatem w przedstawionej sytuacji cały grunt, o którym mowa, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że spółki cywilne nie są podatnikami podatku od nieruchomości. Podatnikami tymi są wspólnicy spółek cywilnych (zob. interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 21 października 2016 r. - PS2.8401.2.2016). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji wspólnicy spółki cywilnej obowiązani są – jako osoby fizyczne - złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zob. art. 6 ust. 6 u.p.o.l.), a nie deklarację na podatek od nieruchomości.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 16 października 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi