Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz budynków

Pytanie: Czy urządzenia i instalacje położone wewnątrz budynków należy odrębnie opodatkować podatkiem od nieruchomości?

Odpowiedź: Do 27 czerwca 2015 r. nie ulega wątpliwości, że urządzenia i instalacje położone wewnątrz budynków nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Częściowo zmieni się to z dniem 28 czerwca 2015 r. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, między innymi, budynki (zob. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 – dalej u.p.o.l.), czyli obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (zob. art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.).

Jak jednocześnie stanowi art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud., ilekroć w tej ustawie mowa jest o obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć, między innymi, budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Takie brzmienie art. 3 pkt 1 pr. bud. powoduje, że – jak czytamy w wyroku NSA z dnia 10 września 2013 r. (II FSK 2498/11), „przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest budynek, czyli obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi”. W wyroku tym NSA orzekł również, że „istniejące w budynku instalacje gazowe, elektroenergetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne stanowią zatem część budynku jako obiektu budowlanego, a nie część sieci (budowli), do której muszą być (aby działać) przyłączone”. Powoduje to, że nie ulega wątpliwości, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wszelkie instalacje znajdujące się wewnątrz budynków, jak również znajdujące się wewnątrz budynków urządzenia.

Należy jednak zauważyć, że z dniem 28 czerwca 2015 r. art. 3 pkt 1 pr. bud. otrzyma nowe brzmienie. Od tego dnia stanowić on będzie, że przez obiekt budowlany rozumie się, między innymi, budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jak widać, z dniem 28 czerwca 2015 r. spod definicji obiektu budowlanego wyłączone zostaną urządzenia techniczne oraz instalacje, które nie są instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają jako budowle również urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (zob. art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Jak zaś stanowi art. 3 pkt 9 u.p.b., przez urządzenia budowlane rozumie się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wydaje się w związku z tym, że od 28 czerwca 2015 r. odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać będą – jako budowle – niektóre znajdujące się wewnątrz budynków instalacje (tj. instalacje inne niż zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem) oraz wszelkie znajdujące się wewnątrz budynków urządzenia budowlane.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 25 maja 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi