Podatek od garażu wybudowanego na gruncie należącym do gminy

Pytanie: Pan Jan Kowalski 7 lat temu dokonał zakupu od osoby fizycznej murowanego garażu ( na podstawie umowy kupna/sprzedaży - nie Aktu Notarialnego). Garaż ten uzytkowany jest przez w/w, jednak nie opłaca on podatku od nieruchomości od budynków pozostałych (za ten garaż). Nadmieniam , iż grunt jest własnością gminy. ( Gmina nie wydała pozwolenia na postawienie garażu). Proszę o udzielenie informacji czy w/w podatnik powinien dokonać zapłaty podatku od nieruchomości za budynki pozostałe- za 5 lat wstecz, za użytkowanie przedmiotowego garażu?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji Pan Jan Kowalski jest podatnikiem od nieruchomości od przedmiotowego garażu. Powinien on zgłosić garaż do opodatkowania w poprzednich latach, czego efektem będzie wydanie przez organ podatkowy (np. wójta) decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za te lata. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Podatnikami podatku od nieruchomości są, co do zasady, podmioty będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm. – dalej u.p.o.l.), ich posiadaczami samoistnymi (zob. art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.) lub użytkownikami wieczystymi gruntów (zob. art. 3 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.).
Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym gmin. W tych przypadkach podatnikami podatku od nieruchomości są także ich pozostali posiadacze (zob. art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.), w tym posiadacze bez tytułu prawnego (zob. art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l.).
Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że z przepisów nie wynika, aby brak pozwolenia na budowę budynku wyłączał jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji budynek garażu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a podatnikiem z tego tytułu jest – jako posiadacz budynku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy – Pan Jan Kowalski.
Nie oznacza to, że w przedstawionej sytuacji Pan Jan Kowalski powinien po prostu zapłacić podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotowego garażu za poprzednie lata. Jego obowiązkiem jest zgłosić garaż do opodatkowania w tych latach, czego efektem będzie wydanie przez organ podatkowy (np. wójta) decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za te lata.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 26 marca 2015 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi