Opodatkowanie sprzedaży dżemów

Pytanie: Po godzinach osoba fizyczna planuje rozpocząć sprzedaż dżemów przez siebie przygotowanych, z owoców z własnego ogrodu. Czy nie prowadząc działalności gospodarczej wystarczy, że dochody te uwzględni raz do roku w PIT-28 i opodatkuje je 2% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź:Najprawdopodobniej przychody ze sprzedaży dżemu, o których mowa, będą do kwoty 20.000 zł rocznie zwolnione od podatku dochodowego. W związku z ewentualnym przekroczeniem tego limitu osoba, o której mowa, będzie mogła przychody ze sprzedaży dżemu opodatkowywać na zasadach ogólnych lub wybrać opodatkowanie 2% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przypadku wyboru tej drugiej formy opodatkowania nie wystarczy wpłacanie ryczałtu raz w roku – konieczne będzie obliczanie i wpłacanie ryczałtu co miesiąc w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Konieczne również będzie wykazanie przychodów w składanym po zakończeniu roku zeznaniu PIT-28.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za przychody z innych źródeł uważane są również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów. Jest tak, jeżeli spełnionych jest łącznie pięć warunków, tj.:

  • sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;
  • sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach w których produkty te zostały wytworzone, lub przeznaczonych do prowadzenia handlu;
  • jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1e u.p.d.o.f.,
  • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Zakładam, że warunki te będą w przedstawionej sytuacji spełnione. Oznaczałoby to przede wszystkim, że przychody ze sprzedaży dżemu, o których mowa, będą do kwoty 20.000 zł rocznie zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnienie to wynika z dodanego z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 21 ust. 1 pkt 71a u.p.d.o.f.

Natomiast w związku z ewentualnym przekroczeniem tego limitu osoba, o której mowa, będzie mogła przychody ze sprzedaży dżemu opodatkowywać na zasadach ogólnych lub wybrać opodatkowanie 2% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zob. art. 2 ust. 1b w zw. z art. 6 ust. 1d w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2180 z późn. zm. – u.z.p.d.). W przypadku wyboru tej drugiej formy opodatkowania nie wystarczy wpłacanie ryczałtu raz w roku – konieczne będzie obliczanie i wpłacanie ryczałtu co miesiąc w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania (zob. art. 21 ust. 1 u.z.p.d.). Konieczne również będzie wykazanie przychodów w składanym po zakończeniu roku zeznaniu PIT-28.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 31 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi