Otrzymanie dofinansowanie do przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła

Pytanie: Osoba fizyczna otrzymała z budżetu Miasta dotację celową na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł ciepła. Samo Miasto uzyskało środki na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy prawidłowym jest pogląd, iż otrzymana przez podatnika - osobę fizyczna dotacja celowa z budżetu Miasta korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź: Tak, pogląd ten jest prawidłowy.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zwolnienie to stosuje się z nieistotnym w przedstawionej sytuacji zastrzeżeniem art. 21 ust. 36 u.p.d.o.f.).

Zwolnienie to obejmuje, między innymi, dotacje otrzymywane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego niezależnie od źródła pochodzenia tych środków w tych budżetach. W konsekwencji wskazane zwolnienie obejmuje również dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków, które do ich budżetów zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 marca 2017 r. (2461-IBPB-2-2.4511.26.2017.2.KK) czy z dnia 9 sierpnia 2017 r. (0113-KDIPT3.4011.141.2017.3.PP). Jak czytamy w drugiej z nich, „przekazane przez Wnioskodawcę – jednostkę samorządu terytorialnego – dotacje celowe (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach „…”, stanowi dla nich przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. A zatem wskazane w treści pytania stanowisko jest prawidłowe.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 19 grudnia 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi