Sprzedaż praw do administrowania grupą na Facebook’u

Pytanie: Jak należy opodatkować sprzedaż praw do administrowania grupy na Facebook'u? Sprzedaż będzie dokonywala osoba fizyczna nieprowadząca działności gospodarczej, która kilka lat temu założyła taką grupę na facebooku i chce ją obecnie sprzedać (a w zasadzie to tylko prawa do jej administrowania).

Odpowiedź: Jeżeli wskazany przychód zostanie uzyskany od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, od osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej albo od jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, podmiot ten będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku do sporządzenia zbywającemu informacji PIT-11. W przypadku uzyskania przychodu, o którym mowa, od innego podmiotu (w szczególności od osoby prywatnej), nie będzie konieczności samodzielnego wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku. Niezależnie od scenariusza, przychód ze sprzedaży prawa do administrowania grupą na Facebooku osoba, o której mowa, obowiązana będzie wykazać w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Przychód ten po uwzględnieniu poniesionych kosztów jego uzyskania będzie opodatkowany według skali podatkowej (łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej).

Uzasadnienie: Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są prawa majątkowe (zob. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (zob. art. 18 u.p.d.o.f.). Definicja ta ma charakter przykładowy, a w konsekwencjami prawami majątkowymi jest również wiele innych, niewymienionych w art. 18 u.p.d.o.f. praw.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w mojej ocenie prawo do administrowania grupą na Facebook’u jest prawem majątkowym, a w konsekwencji przychód z jego sprzedaży będzie przychodem z praw majątkowych. Jeżeli przychód ten zostanie uzyskany od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, od osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej albo od jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. od spółki jawnej), podmiot ten będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek (zob. art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.), a po zakończeniu roku do sporządzenia zbywającemu informacji PIT-11. W przypadku uzyskania przychodu, o którym mowa, od innego podmiotu (w szczególności od osoby prywatnej), nie będzie konieczności samodzielnego wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2015 r. - IBPBII/1/415-1007/14/MK).

Niezależnie od scenariusza, przychód ze sprzedaży prawa do administrowania grupą na Facebooku osoba, o której mowa, obowiązana będzie wykazać w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Przychód ten po uwzględnieniu poniesionych kosztów jego uzyskania będzie opodatkowany według skali podatkowej (łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 sierpnia r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi