Zakupy u podatników VAT zwolnionych a biała lista podatników

Pytanie: Dokonujemy zakupów u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zwolnionych z podatku VAT. Zakupy przekraczają kwoty 15.000zł. Gdzie można sprawdzić, że podany przez nich rachunek bankowy jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego? Czy w tym przypadku każdy przelew będzie dawał możliwość zaliczenia zakupów do kosztów uzyskania przychodów po 1 stycznia 2020 r.?

Odpowiedź: Sprawdzenie na białej liście numerów rachunków wskazanych podatników jest możliwe tylko w zakresie, w jakim są oni zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni. W przypadku podatników, tj. podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, sprawdzenie numerów ich rachunków nie jest możliwe. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż w przypadku płatności dokonywanych na rzecz podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, nie będą miały zastosowania sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza białej listy. A zatem w przypadku dokonywania płatności na rzecz wskazanych podatników nie będzie ryzyka wyłączenia tych płatności z kosztów uzyskania przychodów z tego względu.

Uzasadnienie: Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy prowadzony dla celów VAT wykaz podmiotów. Obejmuje on, między innymi, wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (w zakresie tym wykaz ten jest potocznie nazywany białą listą) oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Wskazany wykaz – jak zostało wskazane – obejmuje wyłącznie podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Nie obejmuje on zatem podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT. Powoduje to, że sprawdzenie na białej liście numerów rachunków wskazanych podatników jest możliwe tylko w zakresie, w jakim są oni zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni. W przypadku pozostałych podatników, którzy nie są zarejestrowani, sprawdzenie numerów ich rachunków nie jest możliwe.

Zauważyć jednak pragnę, że wprowadzane z dniem 1 stycznia 2020 r. sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy dotyczyć będą wyłącznie płatności dokonywanych z tytułu dostaw dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny (zob. przykładowo art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm., art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 865 z późn. zm. oraz art. 117ba § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 900 z późn. zm.). W konsekwencji w przypadku dokonywania płatności na rzecz wskazanych w treści pytania podatników sankcje te nie będą Państwu grozić, a więc nie będzie ryzyka wyłączenia takich płatności z kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi