Opodatkowanie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty ekwiwalentu urlopowego

Pytanie: Zgodnie z wyrokiem Sądu, Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty na rzecz byłej Pracownicy ekwiwalentu urlopowego wraz z ustawowymi odsetkami . Kwota ekwiwalentu podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu w miesiącu wypłaty , jest przychodem Pracownicy i będzie wykazana w PIT-11. Czy wypłacone odsetki od nieterminowej wypłaty ekwiwalentu stanowią przychód Pracownicy? Czy kwotę odsetek należy wykazać w rozliczeniu rocznym PIT-8C?

Odpowiedź:Odsetki, o których mowa, stanowią przychód Pracownicy, który jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tytułu wypłaty tych odsetek nie trzeba zatem sporządzać informacji PIT-8C ani – jeżeli z innego powodu informacja PIT-8C Pracownicy jest sporządzana – uwzględniać odsetek w tej informacji.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., zwolnione od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Zwolnienie to obejmuje również odsetki od nieterminowej wypłaty ekwiwalentów urlopowych, gdyż ekwiwalenty te stanowią świadczenia z tytułu stosunku pracy, a więc świadczenia z jednego z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.

A zatem odsetki, o których mowa, stanowią przychód Pracownicy, który jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tytułu wypłaty tych odsetek nie trzeba zatem sporządzać informacji PIT-8C ani – jeżeli z innego powodu informacja PIT-8C Pracownicy jest sporządzana – uwzględniać odsetek w tej informacji. W informacjach PIT-8C nie uwzględnia się bowiem przychodów zwolnionych od podatku (zob. art. 42a u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 4 maja 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi