Ulepszenie jednorazowo zamortyzowanego środka trwałego

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca PKPiR zakupiła samochód ciężarowy za 15000 zł, który został zamortyzowany jednorazowo. Po kilku miesiącach nastąpiło ulepszenie tego środka trwałego w kwocie 20000 zł. Czy kwotę ulepszenia można zamortyzować jednorazowo czy trzeba zastosować amortyzację metodą liniową i z jaką stawką amortyzacji?


Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy ulepszenie, o którym mowa, nastąpiło w roku wprowadzenia samochodu ciężarowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli tak, wydatki na ulepszenie osoba fizyczna może jednorazowo zamortyzować. W przeciwnym razie wydatki te muszą być amortyzowane metodą liniową (stawką właściwą dla samochodów ciężarowych, tj. 20%) lub degresywną (maksymalnie według stawki 40%, tj. 2 x 20%).

Uzasadnienie: Na podstawie art. 22k ust. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., możliwa jest jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł (w ramach rocznego limitu stanowiącego równowartość 50.000 EUR; dla 2017 r. jest to 215.000 zł, w 2018 r. będzie to 216.000 zł). Z jednorazowej amortyzacji na tej podstawie korzystać mogą dwie grupy podatników, tj. podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Z kolei na podstawie przepisów art. 22k ust. 14-21 u.p.d.o.f. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT (w ramach rocznego limitu wynoszącego 100.000 zł).

W obu przypadkach możliwość jednorazowej amortyzacji istnieje w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 22k ust. 7 i 14 u.p.d.o.f.). W świetle tej zasady wydatki na ulepszenie środków trwałych skutkujące powiększeniem – na podstawie art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. – ich wartości początkowej dzielą się na dwie grupy, tj.:

  • wydatki na ulepszenie ponoszone w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wydatki takie również mogą zostać jednorazowo zamortyzowane na podstawie wskazanych przepisów (aktualna w tym zakresie pozostaje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 lipca 2008 r. - ILPB1/415-244/08-2/AA),
  • wydatki ponoszone później – wydatki takie muszą być amortyzowane metodą liniową lub degresywną (zgodnie z art. 22k ust. 8 lub 18 u.p.d.o.f.).

A zatem odpowiedź na pytanie zależy od tego czy ulepszenie, o którym mowa, nastąpiło w roku wprowadzenia samochodu ciężarowego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli tak, wydatki na ulepszenie osoba fizyczna może jednorazowo zamortyzować. W przeciwnym razie wydatki te muszą być amortyzowane metodą liniową (stawką właściwą dla samochodów ciężarowych, tj. 20%) lub degresywną (maksymalnie według stawki 40%, tj. 2 x 20%).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 grudnia 2017 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi