Zgłoszenie prowadzenia działalności generującej przychody wyłączające możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT do dnia dzisiejszego wykonywałem działalność na kodzie PKD 91.03.Z polegała ona na odremontowaniu starego dworku, nigdy nie uzyskałem przychodu z tej działalności remont nadal trwa. Poszerzyłem właśnie działalność o kod 49.41.Z i zamierzam wykonywać usługi transportowy (wyłącznie jako kierowca samochód będzie kontrahenta). Czy od stycznia mogę zmienić formę opodatkowania na ryczałt biorąc pod uwagę art. 8 i poz. 55 załącznika nr 2 do ustawy o ryczałcie (jeśli nigdy nie osiągnąłem przychodu z kodu PKD 91.03.Z)? Skarbówka twierdzi, że samo posiadanie PKD we wpisie wyklucza ryczałt czy to prawda?

Odpowiedź: Nie, samo tylko posiadanie zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie (np. w zakresie PKD 91.03.Z) nie wyłącza możliwość korzystania przez Pana z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu. Stanowisko urzędników jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie: Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z opodatkowania w tej formie nie mogą korzystać, między innymi, podatnicy wymienieni w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2180 z późn. zm.) – u.z.p.d., w tym osoby osiągające w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do u.z.p.d. (zob. art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e u.z.p.d.), w tym większości usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury klasyfikowanych na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 91 (zob. poz. 55 załącznika nr 2 do u.z.p.d.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e u.z.p.d. jednoznacznie wynika, iż okolicznością wyłączającą możliwość korzystania z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu jest osiąganie przez podatników określonych przychodów. Samo tylko zgłoszenie prowadzenia działalności w zakresie usług wymienionych w załączniku nr 2 do u.z.p.d. nie jest okolicznością wyłączającą taką możliwość, jeżeli podatnik faktycznie takich przychodów nie osiąga.

A zatem stanowisko urzędników, że samo tylko posiadanie zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie (np. w zakresie PKD 91.03.Z) wyłącza możliwość korzystania przez Pana z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu jest absolutnie nieprawidłowe. W związku z tym – o ile z innego powodu korzystanie przez Pana z opodatkowania w formie ryczałtu nie będzie wyłączone – będzie Pan mógł od stycznia 2018 r. wybrać korzystanie z opodatkowania w tej formie.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 września 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi