Zaległe wpłaty na ZFSŚ jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Od 2009 r. robiliśmy odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, ale ze względu na bardzo duże problemy finansowe w firmie nie przelewaliśmy odpisanych kwot na wydzielony rachunek funduszu oczywiście ( prowadzimy pełną księgowość) o wartość odpisu były korygowane koszty podatkowe-zmniejszenie. W tym roku sytuacja w firmie jest bardzo dobra wyszliśmy na tzw. prostą i wpłacamy sukcesywnie określone kwoty na wydzielony rachunek funduszu za lata ubiegłe. Czy te wpłacone kwoty za lata ubiegłe mogę zaliczyć w miesiącu wpłaty do kosztów podatkowym?

Odpowiedź: Tak, zaległe wpłaty na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych mogą być zaliczane do bieżących podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Z przepisu tego wynika, że warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów i zwiększeń dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest dokonanie wpłaty środków stanowiących ich równowartość na rachunek funduszu. Jednocześnie jednak z przepisu tego (ani z żadnego innego przepisu) nie wynika, aby ewentualne opóźnienie w dokonaniu takiej wpłaty wyłączało możliwość późniejszego zaliczenia do kosztów uzyskania dokonanych odpisów (zwiększeń). W konsekwencji spóźnione wpłaty odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie wpłaty (w pełni aktualne pozostaje w tym zakresie pismo Ministerstwa Finansów z dnia 17 maja 2000 r. - PB3-1416/722-186/WK/2000).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 grudnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi