Obowiązek korekty z tytułu nieuregulowanych zobowiązań a spółki niemające osobowości prawnej

Pytanie: Jak rozumieć wchodzący w życie od 1 stycznia 2020 roku art. 26i u.p.d.f. w spółkach jawnych i innych spółkach niemających osobowości prawnej: 1. Czy koszty uzyskania przychodów od niezapłaconych w terminie 90 dni faktur mają być skorygowane na poziomie samej spółki (w kpir) przed rozliczeniem wspólników, czy dopiero dodane do podsatwy opodatkowania w wysokości 1/3 niezapłaconych faktur u każdego wspólnika odrębnie? Jeśli u każdego wspólnika odrębnie mają być dodane do podstawy (nie skorygowane w kosztach), to czy nie będzie przekłamania w kpir i czy nie ma podstaw, aby uznać ją za nierzetelną? 2. Co w przypadku terminu płatności uwzględnionego na fakturze: a) równego 90 dni? b) większego niż 90 dni?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji nie trzeba będzie korygować kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla spółki jawnej osób fizycznych. Odpowiednie (tj. wynikające z udziału w zyskach spółki poszczególnych wspólników) kwoty będą musiały być doliczane do wskazanych wartości poza podatkową księgą przychodów i rozchodów.

Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym, w tym do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., dodaną zostaną przepisy określające obowiązek podatkowego rozliczania przez dłużników nieuregulowanych świadczeń pieniężnych. Obowiązek ten w pierwszej kolejności ciążyć będzie na dłużnikach na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy (zob. art. 44 ust. 17-24 u.p.d.o.f.), w drugiej zaś – w ramach zeznania podatkowego (zob. art. 26i ust. 1 pkt 2 i art. 26i ust. 2 pkt u.p.d.o.f.). Przepisy te stosowane będą odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną, z tym że warunek, o którym mowa w art. 26i ust. 10 pkt 1 u.p.d.o.f., stosowany będzie do spółki niebędącej osobą prawną (zob. art. 26i ust. 16 u.p.d.o.f.; przepis ten na podstawie art. 44 ust. 24 u.p.d.o.f. stosowany będzie odpowiednio również na etapie obliczania zaliczek).

Mając to uwadze wyjaśnić pragnę, że wskazane przepisy w żaden sposób nie będą wpływać na koszty uzyskania przychodów, w szczególności nie będzie z nich wynikać obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów. Obowiązkiem stosujących je podatników (w tym wspólników spółek niebędących osobami prawnymi) będzie zwiększanie dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek (w przypadku stosowania omawianych przepisów na etapie obliczania zaliczek) oraz zwiększaniu podstawy obliczenia podatku lub zmniejszaniu straty (w przypadku stosowania omawianych przepisów na etapie składania zeznania rocznego).

Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji nie trzeba będzie korygować kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla spółki jawnej osób fizycznych. Odpowiednie (tj. wynikające z udziału w zyskach spółki poszczególnych wspólników) kwoty będą musiały być doliczane do wskazanych wartości poza podatkową księgą przychodów i rozchodów.

W żadnym razie nie będzie to oznaczać, że podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prowadzona nieprawidłowo. Sytuacja, w której dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczek, podstawa obliczenia podatku lub strata różni się od kwoty wynikającej z podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie jest sytuacją nadzwyczajną (ma miejsce powszechnie w przypadku korzystania przez podatników z ulg, np. z ulgi B+R czy odliczania od dochodu darowizn).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że stosowanie wskazanych na wstępie przepisów nie będzie zależeć od terminu płatności na fakturze, lecz od upływu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. W praktyce termin będzie dłuższy, gdyż omawiane obowiązki ciążyć będą na dłużnikach, jeżeli nie uregulują zobowiązania do dnia terminu płatności zaliczki na podatek (w przypadku stosowania omawianych przepisów na etapie obliczania zaliczek) oraz do dnia złożenia zeznania (w przypadku stosowania omawianych przepisów na etapie składania zeznania rocznego).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 17 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi