Kwoty zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT a zeznanie PIT

Pytanie: Podatnik otrzymał PIT-R. Czy kwoty z kolumny d (kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy) należy ująć w zeznaniu rocznym PIT-37?

Odpowiedź: Nie, kwot z kolumny d otrzymanej informacji PIT-R (czyli kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) nie wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-37.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f., zwolnione są od podatku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie to przysługuje do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że zasadą jest, iż przychodów zwolnionych od podatku dochodowego nie wykazuje się w zeznaniach PIT. Dotyczy to również przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. A zatem kwot z kolumny d otrzymanej informacji PIT-R (czyli kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f.) nie wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT-37.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. (ILPB1/415-177/10-2/AMN). Czytamy w niej, że „otrzymanych diet, które korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 kwietnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi