Zakup garnituru a koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, której charakter wymaga odpowiedniej prezencji zewnętrznej. Dokonuję sprzedaży zarówno opodatkowanej, jak i zwolnionej od VAT. Czy zakup garnituru bądź też obuwia będzie stanowił koszty reprezentacji, a tym samym mimo niemożności zaliczenia tego wydatku w KUP będę mógł odliczyć naliczony podatek VAT od faktur w odpowiedniej proporcji?

Uzasadnienie: Nie, z tytułu zakupu garnituru nie może Pan odliczyć podatku VAT (ani w całości, ani w części).

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.f.).

Przyjmuje się, że kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodu nie są, między innymi, wydatki o charakterze osobistym. Do takich wydatków należą, między innymi, wydatki na zakup garnituru (nawet jeśli charakter pracy wymaga ubierania się w garnitur). W konsekwencji wydatki na nabywanie garniturów (jak również, przykładowo, garsonek, koszul czy krawatów) nie mogą być, co do zasady, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2013 r. - ILPB1/415-457/13-3/IM, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 r. - IPPB1/415-763/14-2/AM czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 sierpnia 2014 r. - IPTPB1/415-285/14-2/AP). Prawidłowość tego stanowiska potwierdzają sądy administracyjne. Jak czytamy w wyroku NSA z dnia 25 listopada 2017 r. (II FSK 2213/13), „w rozstrzyganej sprawie skarżący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego stąd wydatki na zakup garniturów w istocie rzeczy mają charakter osobisty i służą wyłącznie poprawie wyglądu wnioskodawcy, a co za tym idzie nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu z tego źródła”.

Zwrócić należy uwagę, że koszty, o których mowa, nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie ze względu na wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji (określone w art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.), lecz ze względu na osobisty charakter tych kosztów. Powoduje to, że z podobnych względów podatnikom przy nabywaniu garniturów nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego. Aktualna w tym zakresie pozostaje interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2009 r. (ILPP2/443-208/09-2/JK), w której czytamy, że „z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zakupić odzież reprezentacyjną tj. garnitury, koszule, krawaty dla zarządu i pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami. Zdaniem Zainteresowanego, ww. odzież będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Odpowiedni wygląd pracowników może mieć wpływ na wzajemny stosunek klientów do obsługi. Nie można jednak uznać, że przesądza to o tym, że wydatek na zakup ubrania jest wydatkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym, wydatek na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych na zakup odzieży reprezentacyjnej faktur, na zasadach określonych w art. 86 ustawy”. A zatem z tytułu zakupu garnituru nie może Pan odliczyć podatku VAT (ani w całości, ani w części).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 grudnia 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi