Nabycie budynku z amortyzowaną inwestycją w obcym środku trwałym

Pytanie: Amortyzuję nakłady na inwestycję w budynku obcym stawką 10% . Planuję zakup tego budynku Czy powinnam nieruchomość wprowadzić w osobną pozycję do ewidencji środków trwałe i amortyzować stawką 2,5% a nakłady nadal w stawce 10%? Czy powinnam zwiekszyć wartość nakładów o wartość nieruchomości i razem amortyzowac stawką 2,5% lub 10%?

Odpowiedź: W przedstawionym stanie faktycznym będzie miała Pani wybór czy kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym (według rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%) czy tez o niezamortyzowaną wartość tej inwestycji powiększyć wartość początkową nabytego budynku jako „zwykłego” środka trwałego (podlegającego  amortyzacji – w przypadku metody liniowej – według rocznej stawki w wysokości 2,5%).

Uzasadnienie: Amortyzacji podlegają, między innymi, przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych (zob. art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Za inwestycje w obcych środkach trwałych uważa ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia lub polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2010 r. - ITPB1/415-277/10/PSZ).

            Pojawia się w związku z tym pytanie jak należy traktować inwestycje w obcych środkach trwałych po nabyciu własności tych środków trwałych przez podatnika, który dokonał na te środki trwałe jako obce. W przeszłości niektóre organy podatkowe uważały, ż w takich przypadkach wykluczona jest dalsza amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym, gdyż upada przyczyna uzasadniająca amortyzację podatkową poczynionych nakładów, jako inwestycji w obcych środkach trwałych (zob. przykładowo postanowienie Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2006 r. - ZD/4061-212/06). Stanowisko to było jednak nieprawidłowe.

            Na szczęście organy podatkowe zmieniły zdanie i w nowszych wyjaśnieniach słusznie wskazują, że nabycie prawa własności środka trwałego (środka trwałego, którego dotyczyły nakłady amortyzowane jako inwestycja w obcym środku trwałym) nie stanowi przesłanki wyłączającej możliwość dalszej amortyzacji poniesionych nakładów jako inwestycji w obcym środku trwałym. Co więcej, uznają one, że podatnicy nabywający własność takich środków trwałych mogą nie tylko nadal amortyzować inwestycję w obcym środku trwałym (mimo nabycia prawa własności środka trwałego), ale również uwzględnić niezamortyzowaną część takiej inwestycji w wartości początkowej nabytego środka trwałego. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2010 r. (ILPB3/423-153/10-2/EK) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2014 r. (ITPB3/423-224/14/PS). W pierwszej z tych interpretacji czytamy, że „niekiedy obcy środek trwały, w którym podatnik dokonał inwestycji staje się jego własnością. Wówczas, jeśli chodzi o niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym na gruncie podatkowym dopuszczalne są (mimo, że przepisy podatkowe nie regulują wprost tej kwestii) dwa rozwiązania w zależności od konkretnej sytuacji:

  • zwiększenie ceny nabycia o wartość niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym (o ile cena nabycia nie uwzględnia wydatków poniesionych na inwestycję) albo
  • kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym i odrębne amortyzowanie nabytego środka trwałego”.

A zatem w przedstawionym stanie faktycznym będzie miała Pani wybór czy kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku trwałym (według rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%) czy tez o niezamortyzowaną wartość tej inwestycji powiększyć wartość początkową nabytego budynku jako „zwykłego” środka trwałego (podlegającego  amortyzacji – w przypadku metody liniowej – według rocznej stawki w wysokości 2,5%).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 19 listopada 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi