Opodatkowanie przychodów ze zbiórki internetowej (crowdfunding)

Pytanie: Młoda osoba, zajmująca się twórczością muzyczną /komponuje i śpiewa/ zgłosiła do polskiego serwisu społecznościowego projekt wydania płyty. Użytkownicy serwisu w przypadku zainteresowania inicjatywą twórcy, mogli wesprzeć projekt, dokonując wpłat w kwotach z od 10 do 3000 zł. Jest to finansowanie społecznościowe /crowdfunding/. Akcja zakończyła się sukcesem. Zebrano ponad 30 000 zł na przedsięwzięcie. Serwis po potrąceniu prowizji przekazał, przelewem na rachunek twórcy kwotę 30 000 zł na sfinansowanie projektu wydania płyty. Żadna z dobrowolnych wpłat nie przekroczyła kwoty 4902 zł od jednej osoby, zatem w podatku od spadków i darowizn nie wystąpił obowiązek podatkowy, jeżeli uznać , że wspierający dokonywali datków /darowizn/tytułem darmym. Regulamin serwisu zawiera jednak uregulowania o nagrodach dla wspierających, będących świadczeniem wzajemnym. Twórca w zależności od wysokości kwotowej wsparcia zobowiązał się i wskazał w projekcie nagrody uzależnione od wartości wsparcia: indywidualne podziękowania mailowe, przez udostępnienie MP3 singla, MP3 całej płyty, płyty CD, płyty CD z autografem, ze zdjęciem wspierającego. Jedna z firm wsparła twórcę kwotą 3 tys. zł co dało jej prawo do umieszczenia logo firmy na okładce płyty CD. Jak zakwalifikować otrzymaną przez twórcę kwotę 30 000 zł na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ? Czy można rozpoznać tę wartość jako przychód z praw autorskich ? Czy może przychód z innych żródeł ? Czy twórca może przypisać do żródła przychodu koszty/wydatki/ na wydanie płyty ? W którym momencie należy rozpoznać przychód: otrzymania wsparcia /data przelewu/ czy kilka miesięcy póżniej wydania płyty? Twórca, nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Odpowiedź: Uważam, że kwota otrzymana przez osobę fizyczną, o której mowa, stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten powstał w momencie jego otrzymania, tj. wpływu na rachunek bankowy, a jego wysokość to kwota bez potrącania prowizji serwisu. Prowizja ta stanowi natomiast koszt uzyskania tego przychodu. Przychód ten oraz koszt jego uzyskania w postaci tej prowizji osoba fizyczna, o której mowa, powinna wykazać w zeznaniu PIT-36 składanym za rok otrzymania przelewu zebranych środków (dochód z tego tytułu jest opodatkowany według skali podatkowej, łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej).

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wskazać należy, że darowizną jest – w świetle przepisów art. 888 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) - bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Jak przy tym wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (I ACa 160/15), „umowa darowizny ma przyczynę w zamiarze darczyńcy, aby kosztem własnego majątku nieodpłatnie wzbogacić inną osobę. W umowie darowizny bezpłatność należy do essentialiae negotii. Brak takiego zamiaru (bezpłatnego przysporzenia) darczyńcy i porozumienia stron co do tego istotnego elementu umowy powoduje niedojście umowy do skutku, gdyż umowa darowizny nie może bez niego powstać. Świadczenie darczyńcy musi być subiektywnie i obiektywnie bezpłatne, tj. niezależne od uzyskania korzyści lub ekwiwalentu od obdarowanego”.

Mając to na uwadze zauważyć należy, że w przedstawionej sytuacji osoba fizyczna, o której mowa, zobowiązała się do określonych świadczeń wobec osób ją wspierających. W mojej ocenie powoduje to, że w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do otrzymywania przez tę osobę darowizn.

Powoduje to, że do przychody, o którym mowa, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.), a w konsekwencji przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Przychód ten – skoro nie został osiągnięty w ramach działalności gospodarczej - stanowi według mnie przychód z tzw. innych źródeł (zob. art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 u.p.d.o.f.).

Przychód ten powstał w momencie jego otrzymania (zob. art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.), tj. wpływu na rachunek bankowy, a jego wysokość to kwota bez potrącania prowizji serwisu. Prowizja ta stanowi natomiast koszt uzyskania tego przychodu. Przychód ten oraz koszt jego uzyskania w postaci tej prowizji osoba fizyczna, o której mowa, powinna wykazać w zeznaniu PIT-36 składanym za rok otrzymania przelewu zebranych środków (dochód z tego tytułu jest opodatkowany według skali podatkowej, łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej). 

Uważam jednocześnie, że koszty wydania płyty, co do zasady, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, o którym mowa (stanowią one według mnie koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży tej płyty, tj. przychodów będących przychodami z praw majątkowych). Do kosztów tych zaliczyć natomiast według mnie można – w zakresie w jakim będzie możliwe ich wyodrębnienie – koszty realizacji zobowiązań wobec osób, które wsparły projekt (np. koszty wysyłki pocztą płyt CD).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 16 marca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi