Koszty zakupu wyposażenia za środki otrzymane w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Czy zakup wyposażenia sfinansowany środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów (a dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT pomimo, że środki Funduszu Pracy, są refundowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt współfinansowany przez UE)? Otrzymanie środków grudzień 2017 r., rozpoczęcie działalności 2 stycznia 2018 r.; wydatki na zakup wyposażenia poniesione w  okresie grudzień 2017 r. - styczeń 2018 r. Czy też wyposażenie nie może być kosztem uzyskania przychodu z uwagi, że środki Funduszu pracy pochodzą ze środków unijnych (EFS)?

Odpowiedź: Tak, koszt zakupu wyposażenia może zostać w przedstawionej sytuacji zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 u.p.d.o.f. Przepis ten wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów znacznej części wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji. 

Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków. W art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f. nie ma bowiem mowy o wydatkach i kosztach bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 121 u.p.d.o.f., a więc z jednorazowych środków przyznanych na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późn. zm.). W konsekwencji wydatki finansowane z takich środków mogą być przez podatników zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Jest tak pomimo, że środki przyznawane na podjęcie działalności na podstawie wskazanego przepisu pochodzą częściowo ze środków unijnych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach organów podatkowych, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r. (ITPB1/4511-23/15/PW) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2015 r. (ILPB1/4511-1-371/15-3/AN). W drugiej z tych interpretacji – wydanej na wniosek podatnika, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – czytamy, że „w przedmiotowej sprawie otrzymana dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wydatki na zakup wyposażenia dokonane z ww. dotacji stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 16 lutego 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi