Wsteczne korzystanie z ulgi na wychowanie dziecka

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą rozliczam się wg skali podatkowej. Mam dziecko, które w 2014 roku skończyło 26 lat i nigdy nie dokonywałam odliczenia ulgi na dziecko - księgowa nie poinformowała mnie, że mam taką możliwość. Moje dochody nie przekraczały limitów określonych ustawą, a dziecko studiowało i nie pracowało. Czy mogę za lata poprzednie złożyć korektę zeznania i wystąpić o ulgę z tytułu wychowywania dziecka? Ewentualnie ile lat wstecz mogę korygować?

Odpowiedź: Tak, może Pani wstecznie skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka (w drodze korekty zeznań PIT złożonych za poprzednie lata). Do końca 2016 r. jest to możliwe w stosunku do ulgi za lata 2010-2013 (na zasadach obowiązujących w tych latach).

Uzasadnienie: Tzw. ulgę prorodzinną (ulgę na wychowanie dziecka) określają przepisy art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Ulga ta przysługuje w stosunku do dzieci małoletnich (zob. art. 27f ust. 1 u.p.d.o.f.) oraz pełnoletnich dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 u.p.d.o.f. (zob. art. 27f ust. 6 u.p.d.o.f.). Dziećmi, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f., są zaś dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b u.p.d.o.f. w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga prorodzinna, o której mowa, istnieje od 2007 r. (zastrzec jednak należy, że w międzyczasie w przepisach dotyczących ulgi dokonywane były zmiany; obecne brzmienie art. 27f u.p.d.o.f. obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.), przy czym nie ma przeszkód, aby z ulgi tej korzystać wstecznie, tj. w drodze korekty zeznani PIT złożonych za poprzednie lata. Możliwość taka istnieje w stosunku do lat, których zobowiązania podatkowe nie uległy jeszcze przedawnieniu. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2014 r. (ITPB2/415-122/14/MU), w której czytamy, że „Wnioskodawca - jako rodzic - spełnia przesłanki warunkujące skorzystanie za lata 2008 -2013 z ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego syna (niezależnie od wieku syna oraz pobierania przez niego nauki), stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia korekt zeznań o wysokości osiągniętych dochodów za poprzednie lata. Jednakże podkreślić trzeba, iż przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego”.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że zobowiązania podatkowe, co do zasady, przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zob. art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 613 z późn. zm. – dalej o.p.). Od zasady tej istnieją wyjątki (w przypadkach określonych pozostałymi przepisami art. 70 o.p. bieg przedawnienia może nie rozpocząć biegu, ulec zawieszeniu albo ulec przerwaniu), lecz zakładam, że w omawianym stanie faktycznym żaden z nich nie ma miejsca.

Oznaczałoby to, że z końcem 2016 r. przedawni się Pani zobowiązanie podatkowe za 2010 r. (termin płatności podatku za 2010 r. upłynął bowiem 30 kwietnia 2011 r., a 5 lat licząc od końca 2011 r. upłynie 31 grudnia 2016 r.). Oznacza to, że do końca 2016 r. może Pani wstecznie skorzystać z ulgi na dziecko za lata 2010-2013 (na zasadach obowiązujących w tych latach), tj. do roku, w którym Pani dziecko skończyło 25 lat.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 10 czerwca 2016 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi