Zapłata podatku dochodowego wspólników z rachunku spółki jawnej

Pytanie: Wspólnikami spółki jawnej są : małżonkowie i ich dzieci. Czy zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych każdego wspólnika może być opłacone z rachunku bankowego spółki jawnej?

Odpowiedź: Zobowiązania podatkowe wspólników (w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) mogą być w przedstawionej sytuacji opłacane z rachunku bankowego spółki jawnej tylko w kwotach nieprzekraczających 1.000 zł.

Uzasadnienie: Co do zasady, zapłata podatku może nastąpić wyłącznie przez podatnika. Od zasady tej istnieją (od 1 stycznia 2016 r.) trzy wyjątki określone przepisami art. 62b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że zapłata podatku może nastąpić także przez:

  • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
  • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
  • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000 zł.

W świetle tych przepisów dominuje stanowisko, że zapłata podatku wspólnika spółki cywilnej lub osobowej (w tym spółki jawnej) z rachunku tej spółki jest możliwa tylko, jeżeli kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. W szczególności stanowisko takie reprezentują organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lutego 2017 r. (2461-IBPB-1-1.4511.641.2016.1.BK). Czytamy w niej, że „w świetle treści będącego przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej art. 62b Ordynacji podatkowej, zapłata zaliczki Wnioskodawczyni na podatek dochodowy od osób fizycznych, z rachunku spółki komandytowej, której jest ona wspólnikiem, nie spowoduje skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Wnioskodawczyni z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, nawet jeśli treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości, co do przeznaczenia wpłaty i wskazania kto jest właścicielem środków będących przedmiotem wpłaty, albowiem, jak jednoznacznie wskazano w opisie stanu faktycznego kwota wpłaty z tego tytułu przekracza 1.000 zł”.

W szczególności – zdaniem organów podatkowych – w celu zapłaty za wspólników kwot podatku przekraczających 1.000 zł nie jest możliwe skorzystanie z instytucji tzw. wyręczyciela (posłańca). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2016 r. (IPPB1/4511-704/16-6/KS), „zapłata podatku na rzecz wspólnika spółki komandytowej przez inny podmiot (wyręczyciela), jest możliwa (art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), ale tylko w kwocie nieprzekraczającej 1.000 zł. W takim przypadku, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika. Jeżeli kwota podatku przekracza 1.000 zł, taka zapłata jest niedopuszczalna. (…) Zatem odnosząc opisany stan faktyczny oraz obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. regulacje prawne nie można podzielić poglądu, że wpłata kwoty tytułem zaliczki na podatek przez spółkę komandytową działającą jako tzw. wyręczyciel Wspólników powoduje wygaśnięcie zobowiązania Wspólników do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, pomimo dyspozycji przepisu art. 62b Ordynacji podatkowej. W opisanym stanie faktycznym, nie sposób również zgodzić się ze stwierdzeniem zgodnie z którym w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. obliczenie i wpłacenie kwoty zaliczki na podatek przez spółkę komandytową jako wyręczyciela Wspólników skutkuje wygaśnięciem zobowiązania każdego ze Wspólników do wpłaty tej zaliczki do właściwego urzędu skarbowego”.

Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy wspólnikami spółki jawnej są małżonkowie oraz ich dzieci. A zatem – przynajmniej zdaniem organów podatkowych – zobowiązania podatkowe takich wspólników (w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) mogą być w przedstawionej sytuacji opłacane z rachunku bankowego spółki jawnej tylko w kwotach nieprzekraczających 1.000 zł.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 14 lutego 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi