Obliczanie odsetek od zaległości podatkowych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

Pytanie: Podatnik zmuszony był dokonać korekty deklaracji rocznej PIT 36 za 2017 rok. Zaliczka za grudzień zwiększyła się w stosunku do pierwotnej deklaracji. Pierwotną deklarację złożono 20.03.2018 r., natomiast korektę 20.08.2018 r. Jak należy wyliczyć odsetki od tej zaległości? Liczyć do marca czy do sierpnia?

Odpowiedź: Odsetki od zaległości podatkowych z tytułu nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek należy w przedstawionej sytuacji naliczyć do 20 marca 2018 r.

Z art. 53 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.) – dalej o.p., wynika, że nieuregulowane w terminie zaliczki na podatek stanowią zaległość podatkową. Odsetki od tych zaległości nalicza się od dnia upływu terminu płatności zaliczek na podatek do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, którego zaliczki dotyczą. Wynika to z § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).

A zatem odsetki od zaległości podatkowych z tytułu nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek należy w przedstawionej sytuacji naliczyć do 20 marca 2018 r. Jest tak mimo, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. złożono korektę tego zeznania. Z przepisów nie wynika bowiem, aby tego typu okoliczność wpływała na sposób obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 sierpnia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi