Opcja wykupu a podatkowa kwalifikacja umów leasingu

Pytanie: Spółka cywilna podpisała umowę Full Service Leasing jako Korzystający. Przedmiotem umowy leasingu jest samochód osobowy. Okres trwania umowy - 5 lat. Wartość początkowa przedmiotu leasingu wynosi 74.000 zł. Opłaty leasingowe za okres 5 lat (61 rat leasingowych) wynoszą 52.000 zł, opłata ze przeniesienie własności 22.000 zł. Po upływie podstawowego okresu umowy Korzystający ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu. Czy taką umowę należy potraktować jako umowę leasingu operacyjnego, czy jest to umowa wynajmu długoterminowego? Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Jeżeli należy prowadzić EPP, to czy nieodliczona wartość podatku vat naliczonego (prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%) zwiększa wydatki wykazywane w EPP? Czy w przypadku gdy spółka zakwalifikuje umowę jako leasing operacyjny a nie dojdzie do nabycia przedmiotu leasingu po okresie trwania umowy, to czy trzeba będzie korygować koszty uzyskania przychodów z powodu nieprowadzenia EPP?

Odpowiedź: Umowa leasingu, o której mowa, jest tzw. podatkową umową leasingu operacyjnego. Koszty z tytułu używania samochodu będącego przedmiotem tej umowy mogą być w tej sytuacji zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bez uwzględniania limitu wynikającego z tzw. kilometrówki oraz bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 23b ust. 2 u.p.d.o.f.),jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości,
  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony,
  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Nie ulega wątpliwości, ze w omawianym przypadku spełniony jest pierwszy ze wskazanych warunków, zaś drugi – zważywszy, że umowa leasingu została zawarta przez spółkę cywilną (a w zasadzie przez wspólników spółki cywilnej) – nie ma zastosowania. Odnośnie trzeciego warunku wyjaśnić pragnę, że przyjmuje się, iż na sumę ustalonych w umowie leasingu opłat składa się również kwota wykupu, przy czym dotyczy to również sytuacji, gdy leasingobiorca nie skorzysta z opcji wykupu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2014 r. - ILPB4/423-80/14-2/ŁM). A zatem umowa leasingu, o której mowa, jest umową leasingu spełniającą warunki, o których moa w art. 23b ust. 1 u.p.d.o.f., a więc tzw. podatkową umową leasingu operacyjnego. Koszty z tytułu używania samochodu będącego przedmiotem tej umowy mogą być w tej sytuacji zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bez uwzględniania limitu wynikającego z tzw. kilometrówki oraz bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (zob. art. 23 ust. 3b u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 maja 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi