Wysokość ryczałtu z tytułu sprzedaży własnoręcznie robionych ciast

Pytanie: Czy działalność gospodarcza polegająca na domowym wypieku ciast i sprzedaży ich odbiorcom (kawiarnie) opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powinna być potraktowana jako usługa gastronomiczna i opodatkowana stawką 3% czy też jako działalność wytwórcza i opodatkowana stawką 5,5% ryczałtu?

Odpowiedź: Wskazane przychody są przychodami z działalności wytwórczej i podlegają opodatkowaniu ryczałtem według stawki 5,5%.

Uzasadnienie: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określają przepisy art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2180 z późn. zm.) – u.z.p.d. Z przepisów tych wynika, że przychody z działalności usługowej w zakresie handlu opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 3% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b u.z.p.d.). Z kolei przychody z działalności wytwórczej opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 5,5% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a u.z.p.d.).

Przez działalność usługową w zakresie handlu rozumie się przy tym – jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 3 u.z.p.d. - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Z kolei działalnością wytwórczą jest – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. – działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że przychody, o których mowa, są przychodami z działalności wytwórczej. Są one zatem opodatkowane ryczałtem według stawki 5,5% (a nie według stawki 3% przewidzianej dla działalności usługowej w zakresie handlu).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 stycznia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi