Skutki otrzymania zwrotu części maltańskiego podatku od dywidendy

Pytanie: Jeden z naszych klientów posiada spółkę na Malcie. Na Malcie podatek dochodowy od spółek wynosi 35%. Spółka maltańska go zapłaciła. Dla uproszczenia załóżmy dochód maltańskiej spółki to 10.000 zł, a podatek to 3.500 zł. Wypłacamy dywidendę w wysokości 6.500 zł. Istnieje jednak maltańska konstrukcja, która pozwala udziałowcowi starać się o zwrot 6/7 podatku, czyli osoba fizyczna polska występuje do maltańskiego urzędu skarbowego o zwrot 3.000 zł. Przelew z maltańskiego urzędu ma zapis TAX REFUND Company Nazwa LTD. Według nas to nie jest przychodem. Proszę o informacje jakie obciążenia podatkowe są z tymi przelewami związane. 1. Jak ostatecznie będzie opodatkowana dywidenda otrzymana od spółki Maltańskiej? 2. Jakie skutki podatkowe wywoła przelew TAX Refund?

Odpowiedź: Osoba fizyczna, o której mowa, nie musi w ramach zeznania PIT składanego za rok otrzymania dywidendy wykazywać podatku od dywidendy (gdyż maltański podatek zapłacony od dywidendy przekracza kwotę podatku od dywidendy zapłaconego według stawki 19%). Jednakże otrzymanie zwrotu części tego podatku spowoduje konieczność doliczenia kwoty podatku odpowiadającego różnicy podatku między kwotą podatku od dywidendy obliczoną według stawki 19% a kwotą ostatecznie zapłaconego maltańskiego podatku od dywidendy (po uwzględnieniu zwrotu TAX REFUND).

Uzasadnienie: Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne - zob. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, między innymi, dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.), w tym spółek posiadających osobowość prawną.

Przychody takie podlegają, co do zasady, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (zob. art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). Jak jednak stanowi art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f., podatnicy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (a więc posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski) uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 u.p.d.o.f., od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f., od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%. Z kolei art. 45 ust. 3a u.p.d.o.f., jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

W świetle przytoczonych przepisów osoba fizyczna, o której mowa, nie musi w ramach zeznania PIT składanego za rok otrzymania dywidendy wykazywać podatku od dywidendy (gdyż maltański podatek zapłacony od dywidendy przekracza kwotę podatku od dywidendy zapłaconego według stawki 19%). Jednakże otrzymanie zwrotu części tego podatku spowoduje konieczność doliczenia kwoty podatku odpowiadającego różnicy podatku między kwotą podatku od dywidendy obliczoną według stawki 19% a kwotą ostatecznie zapłaconego maltańskiego podatku od dywidendy (po uwzględnieniu zwrotu TAX REFUND).

Wnioski te potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 grudnia 2011 r. (IBPBII/2/415-1068/11/MM). Czytamy w niej, że „w rozliczeniu w Polsce dochodów osiągniętych z tytułu dywidendy podatkiem zapłaconym będzie podatek faktycznie potrącony przez maltańską spółkę w roku podatkowym, w którym otrzymano dywidendę, ale w sytuacji dopełnienia przez wnioskodawcę formalności związanych z przyznaniem ulgi podatkowej i otrzymaniem zwrotu podatku zapłaconego na Malcie wnioskodawca będzie zobowiązany do pomniejszenia podatku zapłaconego na Malcie o otrzymany zwrot lub do doliczenia kwoty poprzednio odliczonej w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot – jeżeli wnioskodawca przed zwrotem zdążył dokonać rozliczenia w Polsce”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 3 marca 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi