Koszty wynajmu domu, w którym mieszkają zleceniobiorcy, jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna rozliczając się na podstawie PKPiR, zatrudniam obywateli Ukrainy na podstawie umów zleceń. Wynajmuję dom, w którym mieszkają . Potrącam zleceniobiorcom z wynagrodzenia 10 zł za nocleg. Czy koszt najmu będzie kosztem podatkowym dla mojej firmy? Czy potrącona kwota od zleceniobiorców jest przychodem podatkowym do opodatkowania?

Odpowiedź: Tak, koszt wynajmu przedmiotowego domu może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie kwoty za noclegi potrącane przez Pana z wynagrodzeń stanowią przychody z tej działalności.

Uzasadnienie: Do podatkowych kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane wszelkie koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). 

Kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów są, między innymi, koszty pracownicze, tj. koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników (w szerokim rozumieniu tego pojęcia, a więc w rozumieniu obejmującym również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie). Kosztami takimi są przy tym nie tylko koszty wynagrodzeń pracowników, ale również koszty świadczeń dla pracowników, w tym koszty ich zakwaterowania. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-1/4511-232/16/SG), „wydatki związane z zakwaterowaniem i dowozem pracowników do miejsca pracy, bez wątpienia będą spełniać przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych Wnioskodawcy”. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy – tak jak ma się rzecz w przedstawionym stanie faktycznym – miejsce pracy pracowników znajduje się daleko od ich miejsca zamieszkania. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2012 r. (sygn. ITPB1/415-1009d/12/AD), „wydatki (koszt wynajmu mieszkań oraz innych opłat związanych z mieszkaniami, koszt zakupu mebli, składki ZUS) poniesione zostały na rzecz zatrudnionych pracowników, których miejsce zamieszkania położone jest w znacznej odległości od siedziby Pana firmy. Tym samym uznać należy, iż ich poniesienie nie miało charakteru osobistego lecz pozostawały w ścisłym związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą jako tzw. „koszty pracownicze”. W takiej też sytuacji można przyjąć, iż wydatki te jako wydatki pośrednie pozostają w związku ze źródłem przychodów i mogą tym samym podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tego źródła”. A zatem koszt wynajmu przedmiotowego domu może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Jednocześnie kwoty za noclegi potrącane przez Pana z wynagrodzeń stanowią przychody z tej działalności. Są to przychody ze świadczenia przez Pana usług noclegowych na rzecz pracowników.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 15 listopada 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi