Sprzedaż leasingowanego samochodu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Pytanie:  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą rozliczam się na zasadach ogólnych, KPiR. W 2013 roku zakupiłam samochód osobowy w leasing , raty leasingowe księgowałam w koszt ale od 01-03-2016 zawiesiłam działalność gospodarczą, jest zawieszona do dnia dzisiejszego. Od chwili zawieszenia nie biorę pod uwagę rat leasingowych, w 11-2017 wykupiłam samochód. Czy teraz jak bym chciałam sprzedać powyższy samochód czy mogę w kosztach uwzględnić nie zaksięgowanie raty leasingowe. I czy muszę odwieszać w momencie sprzedaży działalność gospodarczą?

Odpowiedź: W celu sprzedaży przedmiotowego samochodu nie musi Pani wznawiać wykonywania działalności gospodarczej. Uważam, że kosztów rat leasingowych, o których mowa, nie może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (zob. art. 14 ust. 3 u.s.d.g.).

Od zasady tej istnieją jednak pewne wyjątki. Z przepisów art. 14a ust. 4 u.s.d.g. wynika, między innymi, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy, między innymi, mają prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (zob. art. 14a ust. 4 pkt 1 u.s.d.g.), mają obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (zob. art. 14a ust. 4 pkt 2 u.s.d.g.) oraz mają prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie (zob. art. 14a ust. 4 pkt 3 u.s.d.g.).

W świetle tych przepisów – zważywszy, że kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) – dopuszcza się zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów opłacanych w okresie zawieszenia wykonywania działalności kosztów rat leasingowych wynikających z umów zawartych przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 maja 2014 r. - IBPBI/1/415-186/14/ESZ). Jednocześnie zbywanie przez przedsiębiorców środków trwałych i wyposażenia nie wymaga wznawiania przez nich wykonywania działalności gospodarczej.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że w celu sprzedaży przedmiotowego samochodu nie musi Pani wznawiać wykonywania działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi natomiast kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, gdyż ostatecznie okazało się, że przedmiotowy samochód nie był Pani potrzebny w prowadzonej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia jej wykonywania, a w konsekwencji trudno uznać dotyczące go raty leasingowe za ponoszone przez Panią w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Uważam w związku z tym, że jednak nie może Pani zaliczyć kosztów rat leasingowych, o których mowa, do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Tym niemniej kwestia ta nie jest oczywista. Doradzałbym w związku z tym wystąpienie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w tej kwestii.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 29 grudnia 2017 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi