Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podatników korzystających z opodatkowania w formie podatku liniowego

Pytanie: Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym od 1 lipca ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania opłaconą składkę zdrowotną nie więcej niż 8700,00 zł. Składkę może odliczyć wpisując w koszty uzyskania przychodu lub pomniejszając dochód do opodatkowania. Pytanie dotyczy ustalenia podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku odliczenia kwoty opłaconej składki zdrowotnej w w/w kwocie. Czy wpisanie kwoty składki zdrowotnej w koszty uzyskania przychodu jest prawidłowe i czy może pomniejszyć dochód który jest podstawą do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne? Czy kwota ta może pomniejszyć tylko podstawę do opodatkowania, natomiast nie będzie miała wpływu na ustalenie podstawy do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Odpowiedź: Tak, od 1 lipca 2022 r. podatnicy korzystający z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego mogą zaliczać kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczanie tych kwot do kosztów uzyskania przychodów zmniejsza dochód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc.

Uzasadnienie: Z dniem 1 lipca 2022 r. nowe brzmienie otrzymał art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Nowe brzmienie tego przepisu umożliwia podatnikom korzystającym z opodatkowania w formie podatku liniowego zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu (alternatywnie bowiem od 1 lipca 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być przez podatników korzystających z opodatkowania w formie podatku liniowego odliczane od dochodu – zob. dodany art. 30c ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.) nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł.

Możliwość taką potwierdza Ministerstwo Finansów. Jak czytamy w jednej z odpowiedzi na pytania dotyczące nowych przepisów (https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/pytania-i-odpowiedzi/), „zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 8700 zł”.

Efektem zaliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zmniejszenie uzyskiwanego przez podatników dochodu, a więc podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (zob. art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. poz. 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.). Prowadzi to do wniosku, że zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za kolejne miesiące (z tego właśnie powodu zaliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów jest korzystniejsze od odliczania ich od dochodu na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., gdyż nie wpływa to na wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za kolejne miesiące).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 lipca 2022 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi