Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego

Pytanie: Podatnik kupił samochód ciężarowy chłodnię od polskiego podmiotu na fakturę VAT 30-06-2020 r. Samochód jest do 3,5t, ale ma dodatkowe badanie techniczne wystawione przez Okręgową Stację Diagnostyczną, które określa ten samochód jako ciężarowy.Samochód był sprowadzony z zagranicy. Numery rejestracyjne były duńskie. Samochód został przerejestrowany w dniu 01-07-2020 r. Samochód będzie amortyzowany jednorazowo. Czy można go zamortyzować w czerwcu czy dopiero w lipcu>

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy przedmiotowy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli nastąpiło to jeszcze w czerwcu 2020 r. (nie jest to wykluczony, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym przed przerejestrowaniem przedmiotowy samochód mógł się poruszać po polskich drogach), jednorazowy odpis amortyzacyjny mógł zostać dokonany już w tym miesiącu (o ile przedmiotowy samochód nie jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli natomiast wprowadzenie przedmiotowego samochodu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło/nastąpi dopiero w lipcu, jednorazowy odpis amortyzacyjny może zostać dokonany najwcześniej w tym właśnie miesiącu.

Uzasadnienie: Jednorazowa amortyzacja będących środkami trwałymi środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych) o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł jest możliwa na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na tej podstawie podatnicy mogą dokonywać już w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to wprost z art. 22k ust. 8 u.p.d.o.f.

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od tego kiedy przedmiotowy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli nastąpiło to jeszcze w czerwcu 2020 r. (nie jest to wykluczony, jeżeli w świetle obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym przed przerejestrowaniem przedmiotowy samochód mógł się poruszać po polskich drogach), jednorazowy odpis amortyzacyjny mógł zostać dokonany już w tym miesiącu (o ile przedmiotowy samochód nie jest samochodem osobowym w rozumieniu u.p.d.o.f. – zob. art. 5a pkt 19a u.p.d.o.f.). Jeżeli natomiast wprowadzenie przedmiotowego samochodu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło/nastąpi dopiero w lipcu, jednorazowy odpis amortyzacyjny może zostać dokonany najwcześniej w tym właśnie miesiącu.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi