Tworzenie wizualizacji oraz projektowanie materiałów marketingowych a 50% koszty uzyskania przychodow

Pytanie: Działalność osoby fizycznej polegać będzie na tworzeniu wizualizacji architektonicznych oraz projektowaniu graficznym materiałów marketingowych (foldery, karty mieszkań) dla branży deweloperskiej oraz biur architektonicznych. Wizualizacje są to obrazy tworzone za pomocą oprogramowania komputerowego. Klientami będą: firmy deweloperskie, biura architektoniczne i projektanci wnętrz. W przypadku większych projektów istnieje możliwość potrzeby wykupienia kredytów umożliwiających render wizualizacji w chmurze (wizualizacja wykonywana jest przez serwery zewnętrzne za pomocą specjalnej platformy). Na wykonanie prac zawierane będą umowy o dzieło, które zawierały będą postanowienia, że wraz z zapłatą wynagrodzenia na nabywcę dzieła przechodziły będą prawa związane z nim majątkowe prawa autorskie. Czy przychody uzyskiwane w ramach zawartych umów o dzieło na wyżej opisane zadania będą mogły korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów? Czy konieczne jest dokonanie takiego podziału wynagrodzenia, gdzie dla części odpowiadającej gratyfikacji za przeniesienie praw autorskich zastosować będzie można koszty w wysokości 50%, a dla pozostałej części stanowiącej gratyfikację za wykonanie dzieła będzie można zastosować jedynie 20% koszty?

Odpowiedź: Uważam zatem, że we wskazanej sytuacji przychody osiągane przez osobę fizyczną będą mogły w całości korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów (w ramach określonego przepisami limitu). Będzie tak pod warunkiem, że całe wynagrodzenie określone w zawieranych umowach o dzieło będzie wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami przysługują w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Dotyczy to jednak wyłącznie przychodów uzyskiwanych z tytułów wymienionych przepisami art. 22 ust. 9b u.p.d.o.f. (oraz w ramach limitu określonego w art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f.).

Do przychodów wymienionych w art. 22 ust. 9b u.p.d.o.f. należą, między innymi, przychody z tytułu działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych (zob. art. 22 ust. 9b pkt 1 u.p.d.o.f.), przy czym pojęcie to obejmuje również przychody z tytułu działalności twórczej w zakresie projektowania graficznego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. - 0115-KDIT2-1.4011.71.2018.2.AS). Do przychodów z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych należą według mnie również przychody z tytułu działalności twórczej w zakresie tworzenia różnego rodzaju wizualizacji (niestety, nie jest mi znana potwierdzająca to interpretacja indywidualna). Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji osoba fizyczna uzyskiwać będzie przychody z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że nie ma obowiązku wyodrębniania w umowach o dzieło obejmujących przeniesienie autorskich praw majątkowych odrębnych części wynagrodzenia przypadających na wykonanie dzieła oraz przeniesienie praw autorskich. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby całe wynagrodzenie określone tymi umowami było wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych. W przypadkach takich cały przychód z tytułu umowy o dzieło może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów, co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach (zob. przykładowo interpretacje indywidualne Dyrektora Informacji Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. - 0115-KDIT2-1.4011.71.2018.2.AS oraz z dnia 2 maja 2018 r. - 0112-KDIL3-1.4011.169.2018.2.KF).

Uważam zatem, że we wskazanej sytuacji przychody osiągane przez osobę fizyczną będą mogły w całości korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów (w ramach limitu określonego w art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f.). Będzie tak pod warunkiem, że całe wynagrodzenie określone w zawieranych umowach o dzieło będzie wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 27 listopada 2019 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi