Stawka ryczałtu z tytułu obciążenia nabywcy kosztami transportu towarów

Pytanie: Firma jednoosobowa (ryczałt ewidencjonowany) sprzedała towar Spółce. Firma nie posiada samochodu dostawczego. Firma zleciła więc Innej Firmie (transportowej) dowóz towarów do Spółki. W związku z powyższym Firma wystawiła na Spółkę dwie faktury. Jedną na sprzedaż towaru, drugą na usługę transportową. Czy usługa transportowa powinna być opodatkowana ryczałtem 8,5% czy 5,5%?

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji w istocie nie doszło do wykonania usługi transportowej, a przychód z tytułu obciążenia nabywcy towarów kosztami transportu jest opodatkowany ryczałtem w wysokości 3%.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić pragnę, że w przedstawionej sytuacji nieprawidłowe było wystawienie dwóch faktur, w szczególności drugiej faktury dokumentującej wykonanie usługi transportowej. Na gruncie VAT podstawa opodatkowania dostaw towarów obejmuje bowiem, co do zasady, również koszty transportu tych towarów pobierane przez dokonującego dostawy towarów od nabywcy (zob. art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji nie doszło do wykonania usługi transportowej, której dotyczy druga z faktur, o których mowa.

Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o skutki na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2180 z późn. zm.) – u.z.p.d. Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji w istocie nie doszło do wykonania usługi transportowej, a przychód z tytułu obciążenia nabywcy towarów kosztami transportu jest opodatkowany ryczałtem w wysokości % (tj. w wysokości przewidzianej dla przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu – zob. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b u.z.p.d.). Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r. (IPPB1/415-237/14-2/AM), w której czytamy, że „skoro przychód z dokonanej przez Wnioskodawczynię sprzedaży towarów podlega opodatkowaniu wskazaną we wniosku 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to również ta część uzyskanego przychodu, która odpowiada należności otrzymanej od nabywców towarów tytułem kosztów wysyłki również podlega opodatkowaniu ww. stawką ryczałtu”.

Gdyby jednak odrzucić to stanowisko i przyjąć, że jednak podatnik, o którym mowa, wykonał (a w zasadzie odsprzedał) usługę transportową, przychód z tego tytułu opodatkowany byłby ryczałtem w wysokości 5,5%. Według tej bowiem stawki ryczałtu opodatkowane są przychody z tytułu świadczenia usług przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a u.z.p.d.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 29 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi