Sprzedaż zagranicznych akcji pracowniczych

Pytanie: Jak rozliczyć sprzedaż akcji pracowniczych na giełdzie francuskiej? Podatnik był pracownikiem banku. W trakcie zatrudnienia otrzymał nieodpłatnie opcje na akcje pracownicze. W sierpniu 2015 sprzedał swoje akcje pracownicze na giełdzie francuskiej. Otrzymał potwierdzenie przelewu na swoje konto, kwotę euro przeliczono automatycznie na polskie złote. W roku 2015 podatnik nie był już zatrudniony w banku, ale otrzymywał wynagrodzenie z innego stosunku pracy więc ma obowiązek rozliczyć zeznanie za rok 2015. Czy w takiej sytuacji powinien połączyć przychody ze stosunku pracy i wypłaconą kwotę ze sprzedaży akcji/pracowniczych? Czy ma obowiązek w Polsce opodatkować wypłaconą kwotę za sprzedaż akcji/pracowniczych?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji podatnik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Dochód ten jest opodatkowany na zasadach właściwych dla tzw. dochodów giełdowych, a więc według stawki 19%.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów). Oznacza to, że wszelkie przychody osiągane przez osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Dotyczy to również przychodów ze sprzedaży zagranicznych akcji, w tym akcji pracowniczych. Przychody takie opodatkowane są na zasadach określonych przepisami art. 30b u.p.d.o.f. (nie łączą się zatem z przychodami ze stosunku pracy), a więc generują dochód opodatkowany 19% podatkiem dochodowym (zob. art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f.), który powinien zostać wykazany w złożonym przez podatnika zeznaniu PIT-38 za 2015 r. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2012 r. (IBPBII/2/415-1323/11/HS).

Dodać należy, że z interpretacji tej wynika, że przychód ze sprzedaży akcji należy w przedstawionej sytuacji przeliczyć na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jego uzyskania (mimo, że kwota uzyskana ze sprzedaży akcji została przez bank automatycznie przeliczona na złote. W interpretacji tej czytamy, że „przychód z transakcji sprzedaży we Francji akcji pracowniczych jest przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, jest przychodem należnym i powstaje w momencie przeniesienia własności papieru wartościowego na kupującego, nawet jeśli faktyczna zapłata następuje po tym dniu. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca osiągnął przychód ze zbycia akcji we Francji, należy go przeliczyć na złote. Art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) stanowi, iż przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 18 maja 2016 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi