Koszty napojów zużywanych podczas spotkań z kontrahentami jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wodę mineralną , kawę , herbatę - zakupione w celu poczęstowania klienta w trakcie rozmowy? Czy powinno to być potraktowane jako koszt reprezentacji?

Odpowiedź: Wydatki powyższe mogą być przez osobę fizyczną zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Nie są to koszty reprezentacji. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).

W świetle tego przepisu kosztami uzyskania przychodów są, między innymi, takie wydatki związane z podejmowaniem kontrahentów jak wydatki na wodę mineralną, kawę, herbatę. Są to bowiem koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów (przychodów ze współpracy z podejmowanymi kontrahentami), a jednocześnie nie są to koszty reprezentacji, których na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Przyjmuje się bowiem, że reprezentacji nie stanowią działania zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości.

Powyższe potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być stanowiące zmianę interpretacji indywidualnej pismo Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. (DD9/033/206/SEW/2014/RD-14537) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2015 r. (IBPBI/1/423-88/14/ESZ). W drugim ze wskazanych pism czytamy, że „nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na wodę, kawę, herbatę, cukier, mleko, soki, a także słodycze, owoce i przekąski, niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas spotkań z kontrahentami i klientami, dotyczących zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki mają przede wszystkim na celu stworzenie pozytywnej atmosfery dla negocjacji, a w konsekwencji pozytywne wpłynięcie na przebieg rozmów biznesowych z kontrahentami. Przedmiotowe wydatki nie przekraczają zwyczajowo przyjętych norm nie tylko w branży, w której działa Wnioskodawca, ale w ogóle w realiach prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem, o ile spotkania z kontrahentami i klientami związane są z omówieniem spraw biznesowych, a głównym celem tych spotkań nie jest poprawa wizerunku Wnioskodawcy, to poniesione wydatki na zakup poczęstunku podawanego podczas ww. spotkań z kontrahentami, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 21 czerwca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi