Wycofanie się z wyboru formy opodatkowania PIT

Pytanie: Rejestracja JDG 7 listopada PKD 74,90 Z, 47.99Z -przedstawiciel handlowy, sprzedaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, relaksacyjnego dla hoteli. W dniu 7 listopada zgłosiłem przez CEDIG formę opodatkowania zasady ogólne, dnia 22 zmieniłem na ryczałt (nie osiągnałem jeszcze pierwszego przychodu - osiągnę go dopiero 26 listopada) czy mogę jeszcze dnia 25 listopada zmienic na zasady ogólne? Być może okaże się że koszty wynajmu sali będa tak duże że bardziej opłacalne staną się zasady ogólne. Czy taka zmiana jest zgodna z przepisami?

Odpowiedź: Tak, uważam, że do momentu uzyskania pierwszego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej może Pan wycofać się ze złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: Wybór opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wymaga złożenia przez podatników stosownego pisemnego oświadczenia. Oświadczenie to podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (zob. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 43 – dalej u.z.p.d.o.f.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że przyjmuje się, iż do dnia uzyskania pierwszego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnicy mogą wycofać się ze złożonego oświadczenia w sprawie wyboru formy opodatkowania. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 maja 2017 r. (0114-KDIP3-1.4011.108.2017.1.EC), w której czytamy, że „w związku z tym, że nie uzyskał Pan żadnego przychodu od czasu złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania według skali podatkowej nie było przeszkód by wycofać oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować dochody podatkiem liniowym”.

Interpretacja ta co prawda dotyczyła wycofania się z oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej, lecz ma odpowiednie zastosowanie do pozostałych oświadczeń o wybory formy opodatkowania przychodów/dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uważam w związku z tym, że do momentu uzyskania pierwszego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej może Pan wycofać się ze złożonego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 listopada 2019 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi