Amortyzacja otrzymanego w darowiźnie samochodu o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn

Pytanie: Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, otrzymał samochód o wartości 7.000 zł jako darowiznę od swojej matki. Jako że wartość darowizny mieści się w kwocie wolnej (art. 9 uopsd), a podatnik nie otrzymał innych darowizn, podatnik nie zapłacił podatku od darowizny. Podatnik zamierza wprowadzić samochód do środków trwałych swojej firmy. Czy podatnik będzie mógł amortyzować ten samochód? Wątpliwość bierze się z brzmienia zmienionego art. 23 ust.1 pkt 45a lit. a, w którym mowa o zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, które wyłącza możliwość amortyzacji, a nie o kwocie wolnej.

Odpowiedź: Podatnik będzie mógł zamortyzować przedmiotowy samochód (w tym jednorazowo) oraz zaliczyć odpisy amortyzacyjne (lub jednorazowy odpis amortyzacyjny) do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Do końca 2017 r. z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., wynikało, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie mogą nie stanowić kosztów uzyskania przychodu (w trzech określonych tymi przepisami przypadkach). Sytuacja taka miała jednak miejsce z – jak wprost wynikało z treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a u.p.d.o.f. – wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. A zatem do końca 2017 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny (oraz spadku) mogły być przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (co potwierdzały organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.10.2014 r., IBPBI/1/415-1214/14/ZK).

Z początkiem 2018 r. się to zmieniło. Zmiana nastąpiła poprzez nadanie nowej treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a u.p.d.o.f., w której nie ma już wyjątku dotyczącego nabycia w drodze spadku lub darowizny. W konsekwencji od 1.01.2018 r. zdarzają się sytuacje, w których odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Jest tak, jeżeli ich nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zob. art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a tiret trzecie u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2018 r.).

Od nabycia korzystającego ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn odróżnić jednak należy sytuację, w której nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ze względu na kwotę wolną od tego podatku określoną przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.). W takich przypadkach art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a tiret trzecie u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2018 r. nie wyłącza możliwości zaliczania odpisów amortyzujących do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to treść uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej nowe brzmienie tego przepisu, gdzie przeczytać można, że „odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych tytułem darmym będą kosztem uzyskania przychodu tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Kosztem uzyskania przychodu będą również odpisy amortyzacyjne w przypadku, kiedy składnik majątku otrzymany w drodze spadku albo darowizny podlega opodatkowaniu, ale z uwagi na jego wartość mieści się w tzw. kwocie wolnej w podatku od spadków darowizn”.

Taki właśnie przypadek ma miejsce w przedstawionej sytuacji. A zatem wyłączenie możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a u.p.d.o.f., nie ma w tej sytuacji zastosowania. Podatnik, o którym mowa, będzie zatem nie tylko mógł zamortyzować przedmiotowy samochód (w tym jednorazowo), ale również zaliczyć odpisy amortyzacyjne (lub jednorazowy odpis amortyzacyjny) do kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi