Opodatkowanie dywidendy otrzymanej od brytyjskiej spółki LTD

Pytanie: Wspólnik Spółki LTD w Wielkiej Brytanii prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą w kraju. Jak wygląda sprawa opodatkowania w Polsce? Czy otrzymana dywidendę jako wspólnika spółki zagranicznej LTD Wielka Brytania należy opodatkować w Polsce?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy wspólnik, o którym mowa, ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jeżeli nie, dywidenda, o której mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Jeżeli natomiast wspólnik, o którym mowa, ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, przedmiotowa dywidenda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (przy czym od polskiego podatku dochodowego będzie mógł odliczyć podatek od dywidendy zapłacony w Wielkiej Brytanii).

Uzasadnienie: Z punktu widzenia przepisów u.p.d.o.f. osoby fizyczne dzielą się na:

  • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski – osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów; jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy (zob. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.),
  • osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania – osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.); jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Jak przy tym stanowi art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f., za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się przy tym (z zastrzeżeniem zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – zob. art. 4a u.p.d.o.f.) osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że odpowiedź na pytanie zależy od tego czy wspólnik, o którym mowa, ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jeżeli nie, dywidenda, o której mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Jeżeli natomiast wspólnik, o którym mowa, ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, przedmiotowa dywidenda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. W takim przypadku obliczony według stawki 19% (zob. art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) zryczałtowany podatek dochodowy od tej dywidendy wspólnik będzie obowiązany wykazać w zeznaniu PIT-36 (w poz. 218-219), zeznaniu PIT-36L (w poz. 53), zeznaniu PIT-38 (w poz. 35) lub zeznaniu PIT-39 (w poz. 31). Od podatku tego wspólnik będzie uprawniony odliczyć podatek od przedmiotowej dywidendy zapłacony w Wielkiej Brytanii (odpowiednio w poz. 220 i 221 zeznania PIT-36, w poz. 53 zeznania PIT-36L, w poz. 36 zeznania PIT-38 lub w poz. 31 zeznania PIT-39) (zob. art. 30a ust. 9 u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 16 grudnia 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi