Sprzedaż fermy przez rolnika ryczałowego

Pytanie: Rolnik ryczałtowy będący osobą fizyczną, nie będący czynnym podatnikiem VAT chce sprzedać nieruchomość - Fermę na której hodował drób będąc członkiem grupy producentów rolnych, której sprzedawał wyhodowany drób. Nieruchomość stanowi jego prywatną własność którą zakupił w roku 2004 i nie wprowadził do ewidencji środków trwałych. Nie rozlicza się na podstawie ksiąg handlowych, tylko na podstawie norm szacunkowych. Jak należy rozliczyć podatkowo taką transakcję?

Odpowiedź: Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – zważywszy, że sprzedaż ta będzie również zwolniona od podatku VAT – nie będzie konieczne jej podatkowe rozliczanie przez rolnika ryczałtowego.

Uzasadnienie: Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części. Przychody z tego źródła powstają, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).

Do przychodów z tego źródła zaliczane są, między innymi, przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są według tzw. norm szacunkowych. W przypadkach takich nie mają bowiem odpowiedniego zastosowania przepisy art. 14 u.p.d.o.f., które przewidują odrębne opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 marca 2017 r. (1061-IPTPB1.4511.997.2016.2.AG). Czytamy w niej, że „skoro z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie prowadziła w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej ksiąg podatkowych, ustalała natomiast dochód w oparciu o tzw. normy szacunkowe dochodu, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przepisy art. 14 ww. ustawy nie będą miały w tym przypadku zastosowania. Oznacza to, że przychód z tytułu sprzedaży wskazanej w opisie działki oraz udziału we współwłasności działki przyległej wraz z wybudowanym na tych działkach budynkiem pieczarkarni nie będzie zaliczany do źródła przychodu jakim są działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem tych przychodów będzie odpłatne zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy”.

Przychody, o których mowa, podlegają jednak opodatkowaniu tylko, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W innych przypadkach przychody te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Również to potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Jak czytamy w dalszej części cytowanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 marca 2017 r. (1061-IPTPB1.4511.997.2016.2.AG), „skoro odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawczyni oraz Jej udziału we współwłasności nieruchomości wraz z budynkiem pieczarkarni, w którym prowadzone są działy specjalne produkcji rolnej, które nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce ich nabycie, to przychód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia ww. składników nie podlega opodatkowaniu ww. podatkiem”.

Taki właśnie przypadek ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym (fermowa hodowla drobiu stanowi bowiem dział specjalny produkcji rolnej – zob. art. 2 ust. 3 u.p.d.o.f.), tj. sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. A zatem sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – zważywszy, że sprzedaż ta będzie również zwolniona od podatku VAT – nie będzie konieczne jej podatkowe rozliczanie przez rolnika ryczałtowego.

Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że wskazana działalność stanowi dział specjalny produkcji rolnej, co wynika wprost z art. 2 ust. 3 u.p.d.o.f., a więc osiągane przez rolnika przychody są przychodami z działów specjalnych produkcji rolnej (zob. art. 10 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). Nie jest to zatem pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej przychody zaliczane do innych źródeł przychodów (zob. art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 3 sierpnia r. 2018 dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi