Zmiana udziałów w zysku spółki osobowej

Pytanie: Wspólnicy spółki osobowej posiadają następujący udział w zysku spółki komandytowej: Pan (X)-90% sp z o.o. (Y)- 2% Pani (A) -8%. Zysk spółki narastająco od początku roku 1.500.000  zł do dnia 31/08/2017 r., z czego na: na X przypada 1.350.000 zł do opodatkowania, podatek liniowy 256.500, na Y przypada 30.000 zł do opodatkowania, podatek CIT- 4.500 zł, zaś na A przypada 120.000 zł do opodatkowania, podatek liniowy 22.800 zł. We wrześniu dokonano zmiany w wysokości udziałów między Panem (X) a Panią (A) od września Pan X posiada 50% udziałów , Pani A- 48% udziałów w jaki sposób wyliczyć i jaką kwotę powinien zapłacić podatku za wrzesień każdy ze wspólników, jeżeli zysk spółki za wrzesień wyniesie 2.000.000 zł?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji na poszczególnych wspólników przypadają nie tyle części osiąganego przez spółkę komandytową zysku, co części osiąganych przez spółkę tę spółkę przychodów oraz części ponoszonych przez nią kosztów uzyskania przychodów. I tak przychody osiągnięte przez spółkę do dnia zmiany udziału wspólników w zysku oraz koszty poniesione przez spółkę do tego dnia uznać należy za przychody oraz koszty uzyskania przychodów wspólników proporcjonalnie do dotychczasowych udziałów w zysku wspólników (tj. w częściach 90%, 2% i 8%). Natomiast przychody osiągnięte przez spółkę po dniu zmiany udziału wspólników w zysku oraz koszty poniesione przez spółkę po tym dniu uznać należy za przychody oraz koszty uzyskania przychodów wspólników proporcjonalnie do nowych udziałów w zysku wspólników (tj. w częściach 50%, 2% i 48%).

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (za spółki niebędące osobami prawnymi uważa się spółki niebędące podatnikami podatku dochodowego – zob. art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f.; spółkami takim są, między innymi, spółki cywilne) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Podobnie postępuje się z kosztami uzyskania tych przychodów (zob. art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.). Analogiczne przepisy określa art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.). A zatem w przedstawionej sytuacji na poszczególnych wspólników przypadają nie tyle części osiąganego przez spółkę komandytową zysku, co części osiąganych przez spółkę tę spółkę przychodów oraz części ponoszonych przez nią kosztów uzyskania przychodów.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że w świetle wskazanych przepisów zmiany prawa do udziału w zysku nie wywołują skutku dla całego roku podatkowego, lecz zmieniają proporcję powstawania przychodów począwszy od dnia następującego po dniu dokonania zmiany. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 lutego 2016 r. (IBPB-1-1/4510-218/15/BK), „zmiany w umowie Spółki, dotyczące zmiany udziałów wspólników w zyskach i stratach spółki - obowiązują od momentu wyrażenia przez wszystkich wspólników spółki zgody na dokonanie określonych zmian. Wywołują one skutki na przyszłość, co oznacza, że osiągnięte po tym dniu przychody oraz ponoszone koszty powinny być rozliczane przez wspólników według nowych proporcji”. 

Powyższe oznacza, że przychody osiągnięte przez spółkę do dnia zmiany udziału wspólników w zysku oraz koszty poniesione przez spółkę do tego dnia uznać należy za przychody oraz koszty uzyskania przychodów wspólników proporcjonalnie do dotychczasowych udziałów w zysku wspólników (tj. w częściach 90%, 2% i 8%). Natomiast przychody osiągnięte przez spółkę po dniu zmiany udziału wspólników w zysku oraz koszty poniesione przez spółkę po tym dniu uznać należy za przychody oraz koszty uzyskania przychodów wspólników proporcjonalnie do nowych udziałów w zysku wspólników (tj. w częściach 50%, 2% i 48%).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 września 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi